کارت بازرگانی چیست ؟ و چگونگی صدور و تمدید آن

۳۵۰ کارت بازرگانی در آستانه تعلیق رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران:

کارت بازرگانی حدود ۳۵۰ صادرکننده‌ای که کمتر از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند اگر تا پایان شهریورماه اقدام به تسویه نکنند تعلیق خواهد شد.