کالاهای تولید شده از محل مواد اولیه مشمول گروه 4 صرفا امکان صادرات به خارج از کشور را خواهند داشت.

بخشنامه جدید گمرک ایران:

کالاهای تولید شده از محل مواد اولیه مشمول گروه 4 صرفا امکان صادرات به خارج از کشور را خواهند داشت.

کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در ساخت آن ها مواد اولیه خارجی گروه 4 استفاده شده باشد چه به میزان درصد مجاز قابل ورود و چه مازاد بر آن،. امکان ورود به سرزمین اصلی ( قلمرو گمرکی) را ندارند

بدیهی است ورود مواد خارجی مشمول گروه 4 مورد استفاده در تولیدات شرکت های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به محدوده این مناطق تنها در قالب بخشنامه ردیف 230 سال 98 امکان پذیر بوده و کالاهای تولید شده از محل مواد اولیه مشمول گروه 4 صرفاً امکان صادرات به خارج از کشور را خواهند داشت.

 

دانلود بخشنامه

امتیاز دهید
مطالعه کنید  آخرین وضعیت نحوه تخصیص ارز واردات توسط بانک مرکزی
فهرست