مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی

مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول 500 هزار دلار و سال دوم 2 میلیون دلار.

 واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از سقف ارزش صادراتی مستثنی می باشند.