تصمیمات جدید ارزی برای ترخیص کالاها

دبیرستاد تنظیم بازار:

🔹قرار است کالاهای گروه یک با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص و سه ماه آینده ارز آن پرداخت شود.

🔹از ابتدای سال ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا که مربوط به ۵ قلم کالای اساسی است ترخیص شده است.

🔹۴ میلیون تن کالای اساسی نیز در بنادر وجود دارد‌.

🔹شورای مرکزی تشدید کنترل و نظارت در تهران به ریاست بنده و حضور اعضایی چون سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، سازمان صمت استان تهران، اتاق اصناف تهران تشکیل شده است.

🔹۲۰ تیم بازرسی از انبارها و محل نگه داری کالا در استان تهران با حضور همه اعضایی که گفته شد، تشکیل شده است که قاضی تعزیرات و بازپرس دادستان نیز در این تیم ها حضور دارند تا همان لحظه نسبت به صدور حکم