کارت بازرگانی چیست ؟ و چگونگی صدور و تمدید آن

ابطال کارت بازرگانی به دلیل عمل نکردن به تعهد ارزی

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت:

🔹کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به ایفای تعهدات ارزی پایبند نباشند باطل یا تعلیق خواهد شد.

🔹علاوه بر ایفا نکردن تعهدات ارزی؛ ایفا نکردن تعهدات به طرف مقابل تجاری، پایبند نبودن به قراردادها، رعایت نکردن اخلاق تجاری مطابق با استاندارد‌ها، منجر به طرح پرونده در کارگروه پایش رفتار تجاری می‌شود.