تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی کشور

 

قابل اجرا از تاریخ 1397/02/15

 

دانلود فایل PDF

.