کتاب تعرفه 1396

  • کتاب تعرفه 1396

کتاب تعرفه 1396

دانلود کتاب تعرفه 1396

 

جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات 1396

دانلود فایل PDF

شماره تعرفه                                          نوع كالاحقوق ورودی     SUQکد کشور دارنده تعرفه ترجيحیDescription                        رقم
Import dutyPreferential Tariff 
0101اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.Live horses, asses, mules and hinnies.4
ـ اسب‌ها:– horses:0
01012100ـ ـ حيوانات مولد نژاد خالص5U8— pure – bred breeding animals:8
010129ـ ـ ساير:— other:6
01012910ـ ـ ـ اسب براي مسابقه26U— Horse for race8
01012990ـ ـ ـ ساير40U— Other8
01013000ـ الاغ5U– Asses8
01019000ـ ساير32U– Other8
0102حيوانات زنده از نوع گاو.Live bovine animals.4
ـ گاو:– Cattle:0
010221ـ ـ مولد نژاد خالص:— pure – bred breeding animals:6
01022110ـ ـ ـ گاو شيري5U— Milk cow8
01022120ـ ـ ـ گاو گوشتی5U— Beef cattle8
01022190ـ ـ ـ ساير5U— Other8
01022900ـ ـ ساير5U— other8
ـ بوفالو:– buffalo:0
01023100ـ ـ مولد نژاد خالص5U— pure – bred breeding animals8
01023900ـ ـ ساير5U— other8
01029000ـ ساير5U– Other8
0103حيوانات زنده از نوع خوك.Live swine.4
01031000ـ مولد نژاد خالص5U– Pure-bred breeding animals8
ـ ساير:– Other:0
01039100ـ ـ به وزن كمتر از 50 كيلوگرم5U— Weighing less than 50 kg8
01039200ـ ـ به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر5U— Weighing 50 kg or more8
0104حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز.Live sheep and goats.4
010410ـ از نوع گوسفند :– Sheep:6
01041010ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص5U— Purebreed producer sheep8
01041090ـ ـ ـ سایر5U— Other8
010420ـ از نوع بز:– Goats:6
01042010ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص5U— Pure-bred breeding animals8
01042090ـ ـ ـ ساير5U— Other:8
0105ماكيان زنده يعني مرغان خانگي، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار.Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.4
ـ به وزن 185 گرم و كمتر:– Weighing not more than 185 g:0
010511ـ ـ مرغ و خروس:— Fowls of the species Gallus domesticus:6
01051110ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتي يكروزه5U— meat ancestor pullet8
01051120ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتي يكروزه5U— mother meat pullet8
01051130ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار يكروزه5U— Ancestor’pullet laying egg8
01051140ـ ـ ـ جوجه مادر يكروزه تخم‌گذار5U— Masther pullet laying egg8
01051150ـ ـ ـ جوجه يكروزه گوشتي5U— Meat one-day pullet8
01051160ـ ـ ـ جوجه يكروزه تخمگذار5U— one-day pullet laying egg8
01051190ـ ـ ـ ساير20U— Other8
010512ـ ـ بوقلمون:— Turkeys:6
01051210ـ ـ ـ مولد نژاد خالص5U— Pure-bred breeding8
01051220ـ ـ ـ جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون10U— One day Pullet meat of turkey8
01051290ـ ـ ـ ساير10U— Other8
01051300ـ ـ مرغابي‌ها32U— Ducks8
01051400ـ ـ غازها15U— Geese8
01051500ـ ـ مرغ شاخدار15U— Guinea fowls8
– ساير:– Other:0
010594ـ ـ مرغان خانگي (Gallus  domesticus):— Fowls of the Species Gallus  domesticus:6
01059410ـ ـ ـ مرغ هيبريد تجاري55U— Trading Hybird Poultry8
01059420ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار55U— Laying Pullets Poultry8
01059490ـ ـ ـ ساير55U— Other8
01059900ـ ـ ساير55U— Other8
0106ساير حيوانات زنده.Other live animals.4
ـ پستانداران:– Mammals:0
010611ـ ـ ميمون‌ها  (Primates):— Primates:6
01061110ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي)5U— For research (medical, laboratories and antisera production)8
01061190ـ ـ ـ ساير20U— Other8
010612— نهنگ‌ها، دولفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگ‌هاي كوچك دريايي و گاو دريايي (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوك‌هاي دريايي، شير دل دريايي و گراز ماهي‌ها (پستانداران از گونه pinnipedio):— Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Manatees and dugongs, (mammals of the order sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)6
01061210— براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي)5U— For research (medical, laboratories and antisera production)8
01061290ـ ـ ـ ساير20U— Other8
01061300ـ ـ شترها و ساير گونه‌هاي شتر (Camelidae)5U— Camels and other camelids (Camelidae)8
01061400ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌هاي صحرايي20U— rabbits and hares8
010619ـ ـ ساير:— Other:6
01061910ـ ـ ـ سگ و گربه معمولي55U— Dogs and cats8
01061920ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌براي‌ تحقيقات پزشكي و5U— Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guiding8
 آزمايشگاهي و تربيت شده پليس و راهنما0
01061930ـ ـ ـ ساير براي تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي5U— Other for medical research and laboratories8
01061990ـ ـ ـ ساير20U— Other8
010620ـ خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت دريايي):– Reptiles (including snakes and turtles):6
01062010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي،آزمايشگاهي‌ و5U— For research, (medical, laboratories and antisera production)8
 سرم‌سازي)0
01062090ـ ـ ـ ساير20U— Other8
ـ پرندگان:– Birds:0
010631ـ ـ پرندگان شكاري:— Birds of prey:6
01063110ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي‌ و سرم ‌سازي)5U— For research, (medical, laboratories and antisera production)8
01063190ـ ـ ـ ساير20U— Other8
010632ـ ـ طوطي‌ها (ازجمله طوطي معمولي، طوطي كوچك— Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos):6
 دم‌دراز، طوطي بزرگ آمريكاي‌جنوبي با دم بلند و طوطي استراليا يا هند با كاكل زرد يا قرمز):0
01063210ـ ـ ـ براي تحقيقات پزشكي،آزمايشگاهي و سرم‌سازي5U— For research, (medical, laboratories and antisera production)8
01063290ـ ـ ـ ساير20U— Other8
010633— شترمرغ‌ها— Ostriches;emus6
(Dromaius novaehollandiae):0
01063310ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد5U— adult ostrich8
01063320ـ ـ ـ شترمرغ استراليايي20U— Dromaius (novaehollondiae)8
01063330ـ ـ ـ جوجه يكروزه شترمرغ5U— One – day Pullet Striches8
01063390ـ ـ ـ ساير20U— Other8
010639ـ ـ ساير:— Other:6
01063910ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي‌ و سرم­سازي)5U— For research, (medical, laboratories and antisera production)8
01063920ـ ـ ـ پرندگان زینتی  شامل قناری، مرغ عشق و فنچ5U— ornamental birds, including canaries, budgies and finches8
01063990ـ ـ ـ ساير5U— Other8
ـ حشرات:– insects:0
010641ـ ـ زنبورها:— beese :6
01064110ـ ـ ـ كلني زنبور عسل32U— Colony of honey bees8
01064120ـ ـ ـ ملكه زنبور عسل10U— Queen of honey bees8
01064130ـ ـ ـ ساير20U— other8
01064900ـ ـ ساير20U–other8
010690ـ ساير:– Other:6
01069010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي ‌و سرم­­سازي)5U— For research, (medical laboratories and antisera production)8
01069020ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده5U— Micro organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed)8
 كنترل‌كننده آفات، بيماري‌ها و علف‌هاي هرزه)0
01069090ـ ـ ـ ساير5U— Other8
0201گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.Meat of bovine animals, fresh or chilled.4
020110ـ لاشه ياشقه:– Carcasses and half-carcasses:6
02011010ـ ـ ـ گوساله (Veal)26Kg—Veal8
02011090ـ ـ ـ ساير26Kg—Other8
020120ـ ساير قطعات با استخوان:– Other cuts with bone in:6
02012010ـ ـ ـ ران26Kg— Hind quarter8
02012020ـ ـ ـ راسته26Kg— Strip loin8
02012030ـ ـ ـ سردست و سينه26Kg— Fore quarter cuts8
02012090ـ ـ ـ ساير26Kg— Other8
020130ـ بي‌استخوان:– Boneless:6
02013010ـ ـ ـ ران26Kg— Hind quarter8
02013020ـ ـ ـ راسته26Kg— Strip loin8
02013030ـ ـ ـ سردست و سينه26Kg— Fore quarter cuts8
02013090ـ ـ ـ ساير26Kg— Other8
0202گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.Meat of bovine animals, frozen.4
020210ـ لاشه يا شقه:– Carcasses and half-carcasses:6
02021010ـ ـ ـ گوساله (Veal)26Kg— Veal8
02021090ـ ـ ـ ساير26Kg— Other8
020220ـ ساير قطعات با استخوان:– Other cuts with bone in:6
02022010ـ ـ ـ ران26Kg— Hind quarter8
02022020ـ ـ ـ راسته26Kg— Strip loin8
02022030ـ ـ ـ سردست و سينه26Kg— Fore quarter cuts8
02022090ـ ـ ـ ساير26Kg— Other8
020230ـ بي‌استخوان:– Boneless:6
02023010ـ ـ ـ ران26Kg— Hind quarter8
02023020ـ ـ ـ راسته26Kg— Strip loin8
02023030ـ ـ ـ سردست و سينه26Kg— Fore quarter cuts8
02023090ـ ـ ـ ساير26Kg— Other8
0203گوشت از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.Meat of swine, fresh, chilled or frozen.4
ـ تازه يا سرد كرده:– Fresh or chilled:0
02031100ـ ـ لاشه يا شقه15Kg— Carcasses and half-carcasses8
02031200ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان15Kg— Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in8
02031900ـ ـ ساير15Kg— Other8
ـ منجمد:– Frozen:0
02032100ـ ـ لاشه يا شقه15Kg— Carcasses and half-carcasses8
02032200ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان15Kg— Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in8
02032900ـ ـ ساير15Kg— Other8
0204گوشت از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.4
02041000ـ لاشه و شقه بره، تازه يا سرد‌كرده5Kg– Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled8
ـ ساير گوشت‌هاي از نوع گوسفند، تازه يا سردكرده:– Other meat of sheep, fresh or chilled:0
02042100ـ ـ لاشه يا شقه5Kg— Carcasses and half-carcasses8
02042200ـ ـ ساير قطعات با استخوان5Kg— Other cuts with bone in8
02042300ـ ـ بي‌استخوان5Kg— Boneless8
02043000ـ لاشه و شقه بره، منجمد5Kg– Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen8
ـ ساير گوشت‌هاي از نوع گوسفند، منجمد:– Other meat of sheep, frozen:0
02044100ـ ـ لاشه يا شقه5Kg— Carcasses and half-carcasses8
02044200ـ ـ ساير قطعات با استخوان5Kg— Other cuts with bone in8
02044300ـ ـ بي‌استخوان5Kg— Boneless8
02045000ـ گوشت بز5Kg– Meat of goats8
02050000گوشت اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده يا منجمد.40KgMeat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.8
0206احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد.Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.4
02061000ـ از نوع گاو، تازه يا سرد كرده40Kg5– Of bovine animals, fresh or chilled8
ـ از نوع گاو، منجمد:– Of bovine animals, frozen:0
02062100ـ ـ زبان40Kg— Tongues8
02062200ـ ـ جگر40Kg— Livers8
02062900ـ ـ ساير40Kg— Other8
02063000ـ از نوع خوك، تازه يا سردكرده5Kg– Of swine, fresh or chilled8
ـ از نوع خوك، منجمد:– Of swine, frozen:0
02064100ـ ـ جگر5Kg— Livers8
02064900ـ ـ ساير5Kg— Other8
02068000ـ ساير، تازه يا سردكرده40Kg– Other, fresh or chilled8
02069000ـ ساير، منجمد40Kg– Other, frozen8
0207گوشت و احشای خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen.4
ـ مرغان خانگي (Gallus Domesticus):– Of fowls of the species Gallus domesticus:0
02071100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده26Kg— Not cut in pieces, fresh or chilled8
02071200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد26Kg— Not cut in pieces, frozen8
020713ـ ـ قطعات و احشای، تازه يا سرد كرده:— Cuts and offal, fresh or chilled:6
02071310ـ ـ ـ قطعات تازه يا سرد كرده مرغ55Kg— Fresh Pieces or chilled Poultry8
02071320ـ ـ ـ احشای تازه يا سرد كرده مرغ55Kg— Fresh offal or chilled Poultry8
020714ـ ـ قطعات و احشای منجمد:— Cuts and offal, frozen:6
02071410ـ ـ ـ خمير55Kg— Paste8
02071420ـ ـ ـ قطعات55Kg— Piceses8
02071430ـ ـ ـ احشاء55Kg— Cuts8
ـ از بوقلمون:– Of turkeys:0
02072400ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده55Kg— Not cut in pieces, fresh or chilled8
02072500ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد55Kg— Not cut in pieces, frozen8
02072600ـ ـ قطعات و احشای تازه يا سردكرده55Kg— Cuts and offal, fresh or chilled8
020727ـ ـ قطعات و احشای، منجمد:— Cuts and offal, frozen:6
02072710ـ ـ ـ خمير55Kg— Paste8
02072790ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
ـ از مرغابي‌ها:– of ducks:0
02074100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده55Kg— Not cut in pieces, fresh or chilled8
02074200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد55Kg— Not cut in pieces, frozen8
02074300ـ ـ جگر چرب، تازه يا سرد كرده55Kg— Fatty livers, fresh or chilled8
02074400ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده55Kg— Other, fresh or chilled8
02074500ـ ـ ساير، منجمد55Kg— Other, frozen8
ـ از غازها:– of geese:0
02075100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده55Kg— Not cut in pieces, fresh or chilled8
02075200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد55Kg— Not cut in pieces, frozen8
02075300ـ ـ جگر چرب، تازه يا سردكرده55Kg— Fatty livers, fresh or chilled8
02075400ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده55Kg— Other, fresh or chilled8
02075500ـ ـ ساير، منجمد55Kg— Other, frozen8
02076000ـ مرغ شاخدار55Kg– of guinea Fowls8
0208ساير گوشت‌ها و  احشای خوراكي گوشت، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.4
02081000ـ از خرگوش اهلي يا وحشي20Kg– Of rabbits or hares8
02083000ـ از ميمون‌ها (Primates)20Kg– Of primates8
02084000ـ از نهنگ‌ها، دولفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌هاي كوچك دريايي گاو دريايي و گاو آبي (پستانداران از راسته Sirenia)، از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گراز ماهي‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia)20Kg– Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)8
02085000ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاك‌پشت دريايي)20Kg– Of reptiles (including snakes and turtles)8
02086000ـ از شترها و ساير گونه‌هاي شتر (camelidae)20Kg– Of camels and other camelids (Camelidae)8
02089000ـ ساير20Kg– Other8
0209چربي خوك، به غير از چربي گوشت و چربي ماكيان، ذوب نشده يا به نحو ديگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمك‌‌زده شده، در آب‌نمك خوابانده شده، خشك شده يا دودي شده.– Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.4
02091000ـ از خوك‌ها5Kg– Of pig8
02099000ـ‌ ساير5Kg– Other8
0210گوشت و احشای گوشت، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشای گوشت.Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.4
ـ گوشت خوك:– Meat of swine:0
02101100ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان5Kg— Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in8
02101200ـ ـ سينه (با رگه‌هاي چربي چسبيده به گوشت) و قطعات آن5Kg— Bellies (streaky) and cuts thereof8
02101900ـ ـ ساير5Kg— Other8
02102000ـ گوشت حيوانات از نوع گاو40Kg– Meat of bovine animals8
– ساير، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت يا احشاي گوشت خوراكي گوشت:– Other, including edible flours and meals of meat or meat offal:0
02109100— از ميمون40Kg— Of primates8
02109200— از نهنگ‌ها، دلفين‌ها و خوك‌هاي دريايي  (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌هاي كوچك دريايي و گاو دريايي (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گرازماهي‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia).32Kg— Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)8
02109300— از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دريايي)32Kg— Of reptiles (including snakes and turtles)8
02109900— ساير32Kg— Other8
0301ماهي‌هاي زنده.Live fish.4
ـ ماهي‌هاي زينتي:– Ornamental fish:0
03011100ـ ـ آب شيرين15Kg— freshwater8
03011900ـ ـ  ساير15Kg— Other8
ـ ساير ماهي‌هاي زنده:– Other live fish:0
030191ـ ـ ‌قزل‌آلا— Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):6
 (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):0
03019110ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش5Kg— For stock improvement, propagation and culture8
03019120ـ ـ ـ تخم چشم‌زده5Kg— Eyed egg8
03019190ـ ـ ـ‌ ساير32Kg— Other8
03019200ـ ـ مارماهي (گونه Anguilla)26Kg— Eels (Anguilla spp.)8
030193ـ ـ ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)— Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.):6
03019310ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش5Kg— For stock improvement, propagation and culture8
03019390ـ ـ ـ ساير32Kg— Other8
03019400ـ ـ ماهي تن بلوفين (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)5Kg— Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)8
03019500ـ ـ ماهي‌هاي تن بلوفين جنوب5Kg–Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii)8
(thunnus maccoyii)0
030199ـ ـ ساير:— Other:6
03019910ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش5Kg— For stock improvement, propagation and culture8
03019920ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهي5Kg— Egg, larvae and young of fish8
03019990ـ ـ ـ ساير55Kg8— Other8
0302ماهي، تازه يا سردكرده، به­استثناي فيله ماهي و ساير قسمت‌هاي گوشتي ماهي مشمول شماره 0304Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of  heading 03.04.4
– ماهی آزاد، به­استثنای احشای خوراکی ماهی– Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:0
ردیف­های فرعی 030291 تا 030299 :0
03021100— قزل‌آلا40Kg— Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)8
 (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)0
03021300ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس آرام26Kg— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)8
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)0
03021400ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.26Kg— Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)8
03021900ـ ـ ساير26Kg— Other8
ـ ماهی­های پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:– Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:0
03022100ـ ـ هاليبوت26Kg— Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus Hippoglossus stenolepis)8
 (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)0
0
03022200ـ ـ حلوا ماهيان  (Pleuronectes platessa)26Kg— Plaice (Pleuronectes platessa)8
03022300ـ ـ كفشك ماهيان )گونه (Solea26Kg— Sole (Solea spp.)8
03022400ـ ـ ماهي توربوت (پستا ماکسیما)26Kg— Turbots (psetta maxima)8
03022900ـ ـ ساير5Kg8— Other8
ـ ماهی­های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)،– Tunas (of  the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:0
به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:0
03023100ـ ـ آلباكور10kg— Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)8
03023200ـ ـ يلوفين10Kg— Yellowfin tunas (Thunnus albacares)8
03023300ـ ـ‌اسكيپ جك يا بونيت با شكم راه راه5Kg— Skipjack or stripe-bellied bonito8
03023400ـ ـ بيگ آي10Kg— Bigeye tunas (Thunnus obesus)8
03023500ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس آرام و اطلس10Kg— Atlantic and pacific bluefin tunas  (Thunnus thynus, thunnus orientalis)8
03023600ـ ـ تن بلوفين جنوب10Kg— Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)8
03023900ـ ـ ساير5Kg— Other8
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه­های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ماهی­های بونیتو (گونه­های ساردا)، ماهی­های مارلین، ماهی­های بادبانی، نیزه ماهی­ها (ایستیوفوریدا)،ساردینوپس)، ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی­های مکرل هندی (گونه­های راستر لیگر)،  سییرفیش­ها (گونه­های اسکومبر)، ماهی­های جک و مکرل هورس (گونه­های تراچروس) ، ماهی­های جک، کروال­ها (گونه­های کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی­های پوم فرت نقره­ای (گونه­های پامپوس) ، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی­های اسکید (گونه­های دکاپتروس)، ماهی کپلین (مالوتوس ویلوسوس)، شمشیر ماهی (زیفیاس گلادیوس)، ماهی کاواکاوا (یوتینوس افینیس)،به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:– Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae),excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99:0
03024100— شاه‌ماهي (Clupea harengus, Clupea pallasii)5Kg— Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
03024200— ماهي آنچوي.5Kg— Anchovies (Engraulis spp.)8
03024300— ماهي ساردين‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهي كوچك (sprsttus sparttus)5Kg— Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella (Sardinella spp.) brisling or sprats (sprattus sparttus)8
030244ـ ـ ماهي مكرل: (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)–Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus):6
03024410ـ ـ ـ بلومكرل26Kg— bluemackerel8
03024490ـ ـ ـ ساير15Kg— other8
03024500ـ ـ جك و هورس مكرل26Kg— Jack and horse mackerel (Trachurus spp)8
03024600ـ ـ كوبيا5Kg— Cobia (Rachycentron Canadum)8
03024700ـ ـ شمشیر ماهی یا نيزه ماهي5Kg— (xiphias gladius)8
03024900ـ ـ  سایر5Kg— other8
ـ ماهی از خانواده­های برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، به­استثنای احشای خوراکی ماهیردیف­های فرعی 030291 تا 030299:– Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae  Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings  0302.91 to 0302.99:0
03025100— ماهي كاد5Kg— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
03025200— ماهي هاد داك5Kg— Haddock (Melanogrammus aeglefinus)8
03025300— زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)5Kg— Coalfish   (Pollachius virens)8
03025400— ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.)5Kg— Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)8
03025500— زغال ماهي آلاسكا (تراگرا کالکوگراما)5Kg—  Alaska Pollack (Theragra chalogramma)8
03025600— ماهي بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)5Kg— blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)8
03025900— ساير5Kg— Other8
ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا)، به­ غیر از احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:– Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus  spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99:0
03027100ـ ـ‌ تيلاپيا (Oreochromis spp.)32Kg— Tilapias (Oreochromis spp.)8
03027200ـ ـ گربه ماهي(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)40Kg— Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)8
03027300 کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)40Kg— Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon  piceus, Catla Catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp)8
03027400ـ ـ مارماهي (Anguilla spp.)26Kg— Eels (Anguilla spp.)8
03027900ـ ـ ساير26Kg— Other8
ـ ساير ماهی­ها، به­استثنای احشای خوراکی ماهی– Other fish, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99:0
ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:0
03028100ـ ـ‌ سگ‌ماهي و ساير كوسه‌ماهي‌ها40Kg— Dogfish and Other sharks8
03028200ـ ـ سفره ماهي (Rajidae)40Kg— Rays and skates (Rajidae)8
03028300ـ ـ ماهي نيش‌دندان (Dissostichus spp.)40Kg— Toothfish (Dissostichus spp.)8
03028400ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.)32Kg— Seabass (Dicentrarchus spp.)8
03028500ـ ـ ماهي سي‌بريم (Sparidae)20Kg— Seabrean (Sparidae)8
03028900ـ ـ ساير26Kg— Other8
– جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:– Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish  offal:0
03029100ـ ـ  جگر، تخم و منی5Kg— Livers, roes and milt8
03029200ـ ـ  باله­های کوسه55Kg— Shark fins8
03029900ـ ـ سایر55Kg— Other8
0303ماهي، يخ‌زده، به­استثناي فيله ماهي و ساير قسمت‌هاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره 04/03.Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304.4
– ماهی آزاد، به­استثنای احشای خوراکی ماهی– Salmonidae, excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:0
ردیف­های فرعی 030391 تا 030399:0
0
03031100ـ ـ ماهی آزاد ريز شمال كلمبيا20Kg— Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)8
0
03031200ـ ـ ساير ماهی آزاد اقيانوس آرام26Kg— Other Pacofic salmon (Oncorhynchus, gorbuscha Oncorgynchus keta, Oncorthynchus tschawytscha, Oncorthynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)8
03031300ـ ـ ماهي‌هاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho)5Kg– – Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)8
03031400ـ ـ ماهي قزل‌آلا55Kg— Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)8
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)0
03031900ـ ـ‌ ساير32Kg— Other8
ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه های اوروکرومیس) ، گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس) ، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپترباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا) ، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا) ، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:– Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus  spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:0
03032300ـ ـ تيلاپيا  (Oreochromis spp.)32Kg— Tilapias (Oreochromis spp.)8
03032400ـ ـ گربه ماهي(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)55Kg— Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)8
03032500ـ ـ ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونه­های مگالوبراما)55Kg— Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon  idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)8
03032600ـ ـ مارماهي (Anguilla spp)26Kg— Eels (Anguilla spp)8
03032900ـ ـ ساير32Kg— Other8
ـ ماهی­های پهن (پلورو نکتیدا، بوتیدا، سینوگلوسیدا، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا)، به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030391 تا 030399 :– Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:0
0
03033100ـ ـ هاليبوت20Kg— Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)8
Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)0
03033200ـ ـ حلوا ماهيان (Pleuronectes platessa)20Kg— Plaice (Pleuronectes platessa)8
03033300ـ ـ كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea)26Kg— Sole (Solea spp.)8
03033400ـ ـ ماهی­های توربوت (پستا ماکسیما)20Kg— Turbots (Psetta maxima)8
03033900ـ ـ ساير5Kg8— Other8
ـ ماهی­های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)،– Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:0
به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی0
 030391 تا 030399:0
03034100ـ ـ تن سفيد يا ژرمون (Thunnus alalunga)15Kg— Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)8
03034200ـ ـ يلوفين   (Thunnus albacares)5Kg— Yellowfin tunas (Thunnus albacares)8
03034300ـ ـ اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه5Kg— Skipjack or stripe-bellied bonito8
03034400ـ ـ تن بسيار چرب و چاق(Thunnus obesus)5Kg— Bigeye tunas (Thunnus obesus)8
03034500ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس اطلس و آرام20Kg— Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)8
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)0
03034600ـ ـ تن قرمز جنوب  (Thunnus maccoyii)15Kg— Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)8
03034900ـ ـ ساير5Kg— Other8
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه­های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ساردینوپس)، ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی­های مکرل هندی (گونه­های راستر لیگر)، سییرفیش­ها (گونه­های اسکومبر)،– Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae),excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:0
ماهی­های جک ومکرل هورس (گونه­های تراچروس) ، ماهی­های جک ، کروال­ها (گونه­های کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی­های پوم فرت0
نقره­ای (گونه­های پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی­های اسکید(گونه­های دکاپتروس)، ماهی کپلین (مالوتوس ویلوسوس)، شمشیر ماهی (زیفیاس گلادیوس)، ماهی کاواکاوا (یوتینوس افینیس)، ماهی­های بونیتو (گونه­های ساردا)، ماهی­های مارلین، ماهی­های بادبانی، نیزه ماهی­ها (ایستیوفوریدا)، به­ غیراز احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030391 تا 030399:0
03035100ـ ـ شاه‌ماهي‌ها5Kg— “Herrings” (Clupea harengus, Clupea Pallasii)8
(Clupea harengus, Clupea Pollasii)0
03035300ـ ـ ساردين‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهي كوچك (Sprattus sprattus)26Kg— Sardines8
(Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus)0
030354ـ ـ ماهي مكرل :— mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus):6
(Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)0
03035410ـ ـ ـ بلو مكرل5Kg— Blue mackerel8
03035490ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
03035500ـ ـ ماهي جك و هورس مكرل (Trachurus spp)32Kg— Jack and horse mackerel (Trachurus spp)8
03035600ـ ـ ماهي كوبيا(Rachycentron canadum)32Kg— Cobia (Rachycentron canadum)8
03035700ـ ـ نيزه ماهي (Xiphias gladius)10Kg— Swordfish (Xiphias gladius)8
03035900ـ ـ ساير5Kg— Other8
ـ ماهی از خانواده­های برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانو لپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030391 تا 030399:– Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae  Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings  0303.91 to 0303.99:0
03036300ـ ـ ‌ماهي كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)5Kg— Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
03036400ـ ـ ماهي هداك (Melanogrammus aeglefinus)5Kg— Haddock (Melanogrammus aeglefinus)8
03036500ـ ـ زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)26Kg— Coalfish   (Pollachius virens)8
03036600ـ ـ ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.)5Kg— Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)8
03036700ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما)32Kg— Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)8
03036800ـ‌‌ ـ ماهي‌بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)5Kg— blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)8
03036900ـ ـ ساير5Kg— Other8
ـ ساير ماهی­ها، به­استثنای احشای خوراکی ماهی– Other fish excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:0
ردیف­های فرعی 030391 تا 030399:0
03038100ـ ـ سگ ماهي و انواع كوسه‌ها26Kg— Dogfish and Other sharks8
03038200ـ ـ سفره ماهي (Rajidae)55Kg— rays and skates (Rajidae)8
03038300ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)26Kg— Toothfish (Dissostichus spp.)8
03038400ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.)32Kg— Seabass (Dicentrarchus spp.)8
03038900ـ ـ ساير5Kg— Other8
– جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:– Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal:0
03039100ـ ـ  جگر، تخم و منی26Kg— Livers, roes and milt8
03039200ـ ـ  باله­های کوسه55Kg— Shark fins8
03039900ـ ـ سایر55Kg— Other8
0304فيله‌ ماهي و ساير قسمت‌هاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌ شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.4
ـ فيله تازه يا سرد شده ماهي‌هاي تيلاپيا (گونه­های اوروکرومیس)، گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، ماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلوتیوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چنا)،– Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):0
0
03043100ـ ـ ماهي تيلاپيا (Oreochromis spp)40Kg— Tilapias (Oreochromis spp)8
03043200ـ ـ گربه‌‌ماهي(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)55Kg— Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)8
03043300ـ ـ ماهي سوف ‌نيل (lates niloticus)40Kg— Nil perch (lates niloticus)8
03043900ـ ـ ساير40Kg— Other8
ـ فيله تازه يا سرد شده ساير ماهي‌ها:– Fresh or chilled fillets of other fish:0
03044100ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس آرام40Kg— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)8
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),0
سالمون اقيانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho)0
03044200ـ ـ  انواع ماهي قزل‌آلا55Kg– – Trout (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)8
(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)0
03044300ـ ـ ماهي‌هاي پهن40Kg– – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)8
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)0
03044400ـ ـ ماهي از خانواده‌‌هاي40Kg– – Fish of the families,  Bregmacerotidae (Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae)8
Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae0
03044500— نيزه ماهي (xiphias gladius)40Kg– – Swordfish (xiphias gladius)8
03044600— ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)55Kg– – Toothfish (Dissostichus spp.)8
03044700—  سگ ماهی و سایر کوسه­ها40Kg– -Dogfish and other sharks8
03044800—  پرتو ماهی­ها و چارگوش ماهی­ها (راجیدا)40Kg– -Roys and skates (Rajidae)8
03044900— ساير40Kg– – Other8
ـ سایر، تازه یا سرد شده:– Other, fresh or chilled:0
0
0
03045100ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا)،40Kg– – Tilapias (Oreochromis spp), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.) Carp (Cyprinus spp, carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp, eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)8
03045200ـ ـ ماهي آزاد40Kg–Salmonidae8
03045300ـ ـ ماهي از خانواده‌هاي40Kg–Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae8
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae0
03045400ـ ـ نيزه ماهي (xiphias gladius)40Kg— Swordfish (xiphias gladius)8
03045500ـ ـ‌ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)55Kg— Tooth fish (Dissostichus spp.)8
03045600—  سگ ماهی و سایر کوسه­ها40Kg— Dogfish and other sharks8
03045700— پرتو ماهی­ها و چارگوش ماهی­ها (راجیدا)40Kg— Roys and skates (Rajidae)8
03045900ـ ـ ساير40Kg– – Other8
ـ فیله منجمد تیلاپیا (ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)، گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس­، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس،– Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharygodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):0
گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا) ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا))0
03046100ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp)32Kg– – Tilapias (Oreochromis spp)8
03046200ـ ـ گربه‌‌ماهي (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)55Kg– – Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)8
03046300ـ ـ سوف ‌نيل (Lates niloticus)26Kg– – Nile perch (Lates niloticus)8
03046900ـ ـ ساير40Kg– – Other8
ـ فيله يخ زده ماهي از خانواده‌هاي:– Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonide, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae:0
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae0
03047100ـ ـ ‌ماهي كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)26Kg– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
03047200ـ ـ ماهي هادداك40Kg— Haddock8
(Melanogrammus aeglefinus) (Melanogrammus aeglefinus)0
03047300ـ ـ زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)55Kg— Coalfish   (Pollachius virens)8
03047400ـ ـ ماهي هيك26Kg— Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)8
(Merluccius spp. Urophycis spp.)0
03047500ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )26Kg— Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)8
03047900ـ ـ ساير40Kg— Other8
ـ فيله منجمد ساير ماهي‌ها:– Frozen fillets of other fish:0
03048100ـ ـ سالمون اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقيانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)40Kg– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)8
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)0
03048200ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا55Kg– – Trout8
(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)0
03048300ـ ـ انواع ماهي پهن40Kg– – Flat fish8
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)0
03048400ـ ـ اره ماهي (Xiphias gladius)32Kg— Swordfish (Xiphias gladius)8
03048500ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)55Kg— Toothfish (Dissostichus spp.)8
03048600ـ ـ شاه‌ماهي‌ها55Kg– – Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
(Clupea harengus, Clupea pallasii)0
03048700ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونيتو26Kg– – Tunas (of the genus thunnus), Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)8
Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)0
03048800—  سگ ماهی، سایر کوسه­ها،40Kg– – Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)8
پرتوماهی­ها و چهارگوش ماهی­ها (راجیدا)0
03048900ـ ـ ساير40Kg– – Other8
ـ ساير، يخ زده– Other, frozen0
03049100ـ ـ شمشيرماهي32Kg— Swordfish (Xiphias gladius)8
03049200ـ ـ ماهي نيش دندان32Kg— Toothfish (Dissostichus spp)8
03049300ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا)،40Kg– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03049400ـ ـ زغال ماهي آلاسكا (تراگارا کالکوگراما)40Kg– – Alaska Pollack8
(theragra chalcogramma)0
03049500ـ ـ ماهي از خانواده‌هاي Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غير از زغال ماهي‌ آلاسكا (تراگارا چالکوگراما)40Kg– – Fish of the families, Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macronridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (theragra chalcogramma)8
03049600ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه­ها40Kg– – Dogfish and other sharks8
03049700ـ ـ پرتوماهی­ها و چهارگوش ماهی­ها (راجیدا)40Kg– – Rays and skates (Rajidae)8
03049900ـ ـ ساير40Kg— Other8
0305ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك، ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.Fish, dried, salted or in brine, smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption.4
03051000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان5Kg– Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption8
03052000ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده،  دودی شده، نمک زده یا در آب نمک20Kg– Liversl, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brine8
ـ فيله ماهي، خشك‌شده، نمك‌‌سود شده يا در آب‌نمك ولي غيردودي: ‌– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:0
03053100ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا)،10Kg– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03053200ـ ـ انواع ماهي از خانواده‌هاي Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae10Kg– – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae، Macrouridae, Melanonidae, Me rlucciidae، Moridae and Muraenolepididae8
03053900ـ ـ ساير10Kg– – Other8
ـ ماهي دودي شامل فيله‌ها، پنير از دل و جگر خوراكي ماهي :– Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal:0
03054100ـ ـ سالمون اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)  سالمون اقيانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)15Kg— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)8
03054200ـ ـ شاه‌ماهي( (Herrings15Kg—  Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
(Clupea harengus, Clupea pallasii)0
03054300ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا55Kg– – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)8
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)0
03054400ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا)،55Kg– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03054900ـ ـ ساير15Kg— Other8
ـ ماهي خشك‌شده، به‌غير از دل و جگر خوراكي ماهي، حتي نمك‌زده شده ولي غير دودي:– Dried fish other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked:0
03055100ـ ـ ماهي كاد  باگونه هاي10Kg— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)0
03055200ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا)،55Kg— Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03055300ـ ـ ماهی­های از خانواده­های برگما سروتیدا،55Kg– Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae  Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
 یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهی­های کاد  (گادوس موروثوا،  گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)0
03055400– شاه­ماهی­ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه­های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ساردینوپس)،55Kg– Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),  jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae):8
ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی­های مکرل هندی (گونه­های راستر لیگر)، سییرفیش­ها (گونه­های اسکومبر)،0
ماهی­های جک ومکرل هورس (گونه های تراچروس)، ماهی های جک، کروال­ها (گونه­های کارانکس)؛ ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی­های پوم فرت0
نقره­ای (گونه­های پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی­های اسکید  (گونه­های دکاپتروس)، ماهی کپلین (مالوتوس ویلوسوس)، شمشیر ماهی (زیفیاس گلادیوس)، ماهی کاواکاوا (یوتینوس افینیس)، ماهی­های بونیتو (گونه های ساردا)، ماهی­های مارلین، ماهی­های بادبانی ، نیزه ماهی­ها (ایستیوفوریدا).0
03055900ـ ـ ساير55Kg— Other8
ـ ماهي نمك‌‌زده، غيرخشك و يا دودي شده در آب‌نمك، به‌غير از دل و جگر خوراك ماهي:– fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal:0
03056100ـ ـ شاه‌ماهي Herring))10Kg— (Herrings) (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
(Clupea pallasii Clupea harengus)0
03056200ـ ـ ماهي كاد  با گونه هاي10Kg— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)0
03056300ـ ـ ماهي‌كيلكا، ‌آنچوي ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)15Kg— Anchovies (Engraulis spp.)8
03056400ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا)،20Kg– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03056900ـ ـ ساير20Kg— Other8
ـ باله‌ها، سر، دم، امعاء و ساير احشای خوراكي ماهي:– Fish fish, heads, tails, maws and other edible fins offal:0
03057100ـ ـ باله كوسه55Kg– – Shark fins8
03057200ـ ـ سر ماهي، دم و امعاء55Kg– – Fish heads, tails and maws8
03057900ـ ـ ساير55Kg– – Other8
0306قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشك‌شده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ قشرداران حتي پوست‌كنده دودي شده، پخته‌شده قبل يا در خلال فرآيند دودي شدن؛ قشرداران، با پوست، پخته شده به‌صورت بخارپز و يا آب‌پز، حتي سرد شده، منجمد، خشك، نمك سود شده يا در آب نمك؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از قشرداران مناسب براي مصرف خوراك انسان.Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption.4
ـ يخ‌زده:– Frozen:0
03061100ـ ـ خرچنگ صخره‌اي و ساير خرچنگ‌هاي دريايي آب‌شيرين يا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus20Kg6— Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)8
03061200ـ ـ لابستر دريايي(گونه Homarus)55Kg3— Lobsters (Homarus spp.)8
03061400ـ ـ خرچنگ دم‌كوتاه55Kg6— Crabs8
03061500ـ ـ لابستر نروژي (Nephrops norvegicus)55Kg– – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)8
03061600ـ ـ انواع ميگوي آب سرد55Kg– – Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon)8
 (Pandalus spp., Crangon crangon)0
03061700ـ ـ ساير انواع ميگو55Kg– – Other shrimps and prawns8
03061900ـ ـ ساير، همچنين، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شكل حبه از قشرداران، مناسب براي خوراك انسان32Kg— Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption8
ـ زنده، تازه یا سردکرده:– Liver, fresh or chilled:0
03063100— لابستر صخره­ای و سایر خرچنگ­های دریائی55Kg— Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)8
(گونه­های پالینوروس، گونه­های پانو لیروس، گونه­های ژاسوس)0
03063200— شاه میگوها (گونه­های هوماروس)32Kg— Lobsters (Homarus spp.)8
03063300— خرچنگ­ها55Kg— Crabs8
03063400— شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی­کوس)55Kg– – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)8
030635— میگوهای آب سرد و میگوها (گونه­های پندالوس، گونه­های کرنگون کرنگون):– – Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon):6
03063510— میگو مولد زنده برای تکثیر5Kg—Spawning prawns8
03063520— پست لارو و میگوی زنده10Kg—Post-larva live prawns8
03063590— سایر55Kg— Other8
030636— سایر میگوها:– – Other shrimps and prawns:6
03063610— میگو مولد نژاد برای تکثیر5Kg— Spawning prawns8
03063620— پست لارو و میگوی زنده5Kg— Post-larva live prawns8
03063690— سایر32Kg— Other8
03063900— سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان5Kg– – Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption8
ـ ساير:– Other:0
03069100— لابستر صخره­ای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس)55Kg— Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)8
03069200— لابسترها (گونه­های­ هوماروس)32Kg– – Lobsters (Homarus spp.)8
03069300— خرچنگ­ها55Kg— Crabs8
03069400— لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژی­کوس)55Kg– – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)8
030695— میگوها:– – shrimps and prawns:6
03069510— میگو مولد نژاد برای تکثیر5Kg— Spawning prawns8
03069520— پست لارو و میگوی زنده5Kg— Post-larva live prawns8
03069590— سایر32Kg— Other8
03069900— سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان5Kg— Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption8
0307صدفداران حتي جدا شده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشك‌شده، نمك سودزده يا در آب‌نمك؛ صدف‌داران دودي شده حتي جدا شده از كاسه يا صدف، پخته شده قبل يا حين فرايند دودي شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب براي مصرف انساني.Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of mollucs, fit for human consumption.4
ـ صدف:– Oysters:0
03071100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده5Kg– – Live, fresh or chilled8
03071200ـ ـ  منجمد5Kg— Frozen8
03071900ـ ـ ساير5Kg– – Other8
ـ حلزون همچنين  حلزون  ملكه از جنس Pecten Chlamys يا Placopecten:– Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten:0
03072100ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده5Kg— Live, fresh or chilled8
03072200ـ ـ  منجمد5Kg— Frozen8
03072900ـ ـ ساير5Kg— Other8
– صدف دو كپه‌اي– Mussels (Mytilus spp., Perna spp.):0
(گونه perna، گونه Mytilus)0
03073100ـ ـ زنده، تازه يا سرد كرده5Kg— Live, fresh or chilled8
03073200ـ ـ  منجمد5Kg— Frozen8
03073900ـ ـ ساير5Kg— Other8
– گربه ماهی و ماهی مرکب:– Cuttle fish and squid:0
03074200ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده10Kg— Live, fresh or chilled8
03074300ـ ـ  منجمد5Kg— Frozen8
03074900ـ ـ ساير5Kg— Other8
ـ اختاپوس (گونه Octopus):– Octopus (Octopus spp.):0
03075100ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده5Kg— Live, fresh or chilled8
03075200ـ ـ  منجمد5Kg— Frozen8
03075900ـ ـ ساير5Kg— Other8
03076000ـ حلزون باستثناي  نوع  دريايي آن5Kg– snails, other than sea snails8
ـ صدف خوراكي و صدف پوسته كماني (از خانواده‌هاي Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae): : – Clams, Cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and veneridae):0
03077100ـ ـ زنده، تازه يا سرده شده26Kg— Live, fresh or chilled8
03077200ـ ـ  منجمد5Kg— Frozen8
03077900ـ ـ ساير5Kg— Other8
ـ صدف (گونه­های هالیوتیس) و صدف­های حلزونی (گونه­های استرومبوس):– Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (strombus spp.):0
03078100— صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه­های هالیوتیس(26Kg— Live, fresh or chilled abalone (Haliotis spp)8
03078200— صدف­ زنده، تازه یا سردکرده (گونه­های استرومبوس)26Kg— Live, fresh or chilled stromboid conchs (strombus spp.)8
03078300— صدف منجمد (گونه­های هالیوتیس)5Kg— Frozen abalone (Haliotis spp)8
03078400— صدف­های حلزونی منجمد (گونه­های استرومبوس)5Kg— Frozen stromboid conchs (strombus spp.)8
03078700— سایر صدف­ها (گونه­های هالیوتیس)5Kg— Other abalone (Haliotis spp)8
03078800— سایر صدف­های حلزونی  (گونه­های استرومبوس)5Kg— Other stromboid conchs (strombus spp.)8
ـ ساير، شامل آرد، زبره و به هم فشرده به‌صورت حبه مناسب مصرف انسان:– Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption:0
03079100ـ ـ زنده، تازه شده يا سرد شده26Kg— Live, fresh or chilled8
03079200ـ ـ  منجمد5Kg— Frozen8
03079900ـ ـ ساير5Kg— Other8
0308بي‌مهرگان آبزي يا ساير موجودات غير از آبزي غير از نرم‌تنان و سخت‌پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشك شده، نمك سود شده يا در آب نمك؛ بي‌مهرگان آبزي يا ساير موجودات آبزي غير از سخت‌پوست و نرم‌تنان به‌صورت دودي شده، پخته شده در حين يا قبل از فرآيند دودي كردن؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از بي‌مهرگان آبزي يا ساير موجودات آبزي غير از سخت‌پوستان و گرم‌تنان، مناسب براي مصرف انسانAquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs,4
 live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not0
cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption.0
ـ انواع خيار دريايي:– Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothurioidea):0
: (Stichopus japonicus, Holothurioidea)0
03081100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده26Kg— Live, fresh or chilled8
03081200ـ ـ  منجمد5Kg— Frozen8
03081900ـ ـ ساير5Kg— Other8
– توتیای دریایی (گونه­های استرانگولوسنتروس، پارا سنتروس لیویدیوس، آلبوس لوکزچینیوس، اچینوس اسکولنتوس):– Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):0
03082100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده26Kg— Live, fresh or chilled8
03082200ـ ـ  منجمد5Kg— Frozen8
03082900ـ ـ ساير5Kg— Other8
03083000ـ عروس دريايي (Rhopilema spp)55Kg– Jellyfish (Rhopilema spp)8
03089000ـ ساير5Kg– Other8
0401شير و خامه شير، غليظ نشده، بدون افزودن قند يا مواد شيرين‌كننده ديگر.Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.4
04011000ـ ميزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر نباشد.32Kg– Of a fat content, by weight, not exceeding 1%8
04012000ـ ميزان مواد چرب آن بيش از يك درصد ولي از32Kg7– Of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%8
 6 درصد وزني بيشتر نباشد.0
04014000ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد.15Kg– Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding %108
040150ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد:– Of a fat content, by weight, exceeding 10% :6
04015010ـ ـ ـ خامه شير15Kg— Milk cream8
04015090ـ ـ ـ شير15Kg— Milk8
0402شير و خامه شير، غليظ‌شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده ديگر اضافه شده.Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.4
040210ـ به شكل پودر، به شكل دانه‌ريز (Granules) يا به هر شكل جامد ديگري كه ميزان مواد چرب آن بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد:– In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%:6
04021010ـ ـ ـ شير خشك اطفال در بسته‌بندي‌هاي تحت خلاء و يك كيلوگرم و كمتر10Kg— Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed, and in packages of one kg or less8
04021030ـ ـ ـ شير خشك صنعتي40Kg— industrial powdered milk8
04021090ـ ـ ـ ساير10Kg— Other8
ـ به شكل پودر، به شكل دانه‌ريز (Granules) يا به هر شكل جامد ديگري كه ميزان مواد چرب آن بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد:– In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%:0
040221ـ ـ بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده:— Not containing added sugar or other sweetening matter:6
04022110ـ ـ ـ شير خشك اطفال در بسته‌بندي‌هاي تحت خلاء و يك كيلوگرم و كمتر5Kg— Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed and in packages of one kg or less8
04022120ـ ـ ـ مواد اوليه شير خشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي5Kg— Raw material base of powdered milk containing vegetable fat for consumption of infants.8
04022130ـ ـ ـ شير خشك صنعتي40Kg— industrial powdered milk8
04022190ـ ـ ـ ساير15Kg— Other8
04022900ـ ـ ساير:40Kg— Other:8
ـ ساير:– Other:0
040291ـ ـ بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده— Not containing added sugar or other sweetening matter6
04029110ـ ـ ـ خامه شير40Kg— Milk cream8
04029190ـ ـ ـ شير40Kg— Milk8
04029900ـ ـ‌ ساير40Kg— Other8
0403دوغ (Buttermilk)، شير و خامه بسته‌شده، ماست، كفير (Kephir) و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده (اسيدي شده Acidified)، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده يا خوشبو شده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد.Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.4
040310ـ ماست:– Yogurt:6
04031010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار5Kg— Products for feeding infants8
04031090ـ ـ ـ ساير32Kg— Other8
040390ـ ساير:– Other:6
04039010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار5Kg— Products for feeding nursing infants8
04039090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
0404آب‌ پنير، حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده: محصولاتي كه از تركيبات طبيعي  شير تشكيل‌ شده، حتي اگر  به آنها قند  يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included.4
04041000ـ آب پنير و آب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ‌شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده5Kg8– Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter8
040490ـ ساير:– Other:6
04049010ـ ـ ـ پودر آب‌ پنير (کانی­زدایی شده و کانی­زدایی نشده)32Kg— Whey powder (non demineralization and demineralization)8
0
04049090ـ ـ ـ ساير32Kg— Other8
0405كره و ساير چربي‌ها و روغن‌هاي  مشتق از شير، خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان (Dairy spreads)Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads.4
040510ـ كره:– Butter:6
04051010ـ ـ ـ كره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي 500 گرمي و كمتر55Kg— Butter packaged in packages of 500 gr or less8
04051020ـ ـ ـ كره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي بيش از 500 گرم5Kg— Butter packaged in packages of more than 500 gr8
04052000ـ خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان32Kg– Dairy spreads8
04059000ـ ساير32Kg– Other8
0406پنير و كشك.Cheese and curd.4
04061000– پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك55Kg5– Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd8
04062000ـ پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع55Kg– Grated or powdered cheese, of all kinds8
04063000ـ پنير ذوب‌شده (Fondu) غير از رنده شده يا پودرشده55Kg– Processed cheese, not grated or powdered8
04064000ـ پنير داراي رگه‌هاي كپك‌آبي رنگ (Blue-Veined cheese) و ساير پنيرهاي حاوي رگه‌ توليد شده از طريق ركفورت پني‌سيليوم (Penicillium roqueforti)55Kg-Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roqueforti8
04069000ـ ساير پنيرها55Kg7– Other cheese8
0407تخم‌هاي پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده يا پخته شدهBirds eggs, in shell, fresh preserved or coocked4
ـ تخم‌هاي بارور شده جهت جوجه‌كشي:– Fertilised eggs for incubation:0
040711ـ ـ مربوط به انواع گونه‌هاي ماكيان:– – of fowls of the species Gallus domesticus:6
04071110ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتي و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون:— egg that produce mother embryo and meat acestour and pullet and, turkey laying:8
04071111ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون براي توليد گوشت10Kg—- embryo egg turkey for product met8
04071112ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF5Kg—- Fertile eggs SPF8
04071113ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتي5Kg—- egg embryo meat’s ancestor8
04071114ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتي5Kg—- egg embryo meats mother8
04071115ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار5Kg—- egg embryo of ancestor laying eggs8
04071116ـ ـ ـ  ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار5Kg—- eggs embryo of mother laying eggs8
04071117ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون براي توليد مولد5Kg—- eggs embryo turkey for breeding8
04071118ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه يكروزه گوشتي5Kg—- egg embryo one day pullet meat8
04071119ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه يكروزه تخم‌گذار5Kg—- egg embryo one day laying egg pullet8
04071190ـ ـ ـ ساير:— Other:8
04071191ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد5Kg—- ostrich fertile eggs for breeding8
04071199ـ ـ ـ ـ سایر5Kg—- Other8
04071900ـ ـ ساير5Kg– – Other8
ـ ساير تخم‌هاي تازه:– Other Fresh eggs:0
040720ـ ـ مربوط به انواع گونه‌هاي ماكيان:– – Gallus domesticus:6
04072010ـ ـ ـ تخم خوراكي55Kg— edible egg8
04072090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
04072900ـ ـ ساير55Kg– – Other8
04079000ـ ساير55Kg– Other8
0408تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشك‌كرده، پخته‌شده در آب يا بخار‌ آب، قالب‌گيري شده، يخ‌زده يا به نحو ديگري محفوظ شده حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده باشد.Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.4
ـ زرده تخم:– Egg yolks:0
04081100ـ ـ خشك‌كرده15Kg— Dried8
04081900ـ ـ ساير55Kg— Other8
ـ ساير:– Other:0
04089100ـ ـ خشك كرده15Kg— Dried8
04089900ـ ـ ساير40Kg— Other8
04090000عسل طبيعي55Kg6,5Natural honey.8
0410محصولات خوراكي كه منشأ حيواني دارد و در جاي ديگر گفته ‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.4
04100010ـ ـ ـ ژله رويال، بره موم و زهر زنبور عسل55Kg— Royal, jelly, venom and propolis of honey bee8
04100090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
05010000موي انسان، كار نشده، حتي شسته يا چربي گرفته‌شده؛ آخال موي انسان.55KgHuman hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair.8
0502موي خوك يا موي گراز، موي گوركن و موهاي ديگر براي بروس‌سازي؛ آخال اين موها.Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.4
05021000ـ موي خوك يا موي گراز و آخال آنها5Kg– Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair and waste thereof8
05029000ـ ساير5Kg– Other8
05034
05040000روده، بادكنك و شكمبه حيوانات، كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخ‌زده، نمك‌زده يا در آب نمك، خشك‌كرده يا دودي.55KgGuts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.8
0505پوست و ساير اجزای پرندگان، با پر يا كرك، پر و اجزای پر (حتي لبه گرفته شده)، كرك خام يا فقط پاك كرده، ضدعفوني شده يا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر يا اجزای پر.Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers.4
05051000ـ پر از انواعي كه براي انباشتن به كار مي‌رود؛ كرك40Kg– Feathers of a kind used for stuffing; down8
05059000ـ ساير55Kg– Other8
0506استخوان و استخوان توي شاخ (Horn-Cores)، كار نشده، چربي گرفته، آماده شده به طور ساده (ولي بريده نشده به شكل معين)، عمل‌آورده شده با اسيد يا ژلاتين گرفته شده، پودر و آخال اين مواد.Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products.4
05061000ـ اوسئين (ماده اصلي استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسيد5Kg– Ossein and bones treated with acid8
05069000ـ ساير5Kg– Other8
0507عاج، كاسه لاك‌پشت، استخوان آرواره نهنگ (Whale bone) (و همچنين تيغه‌هاي آن) يا ساير پستانداران دريايي، شاخ (Horn)، شاخ منشعب (Antler)، سم و ناخن، چنگال و منقار، كارنشده يا به طور ساده آماده شده، ولي بريده نشده به شكل معين؛ پودر و آخال اين محصولات.Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.4
05071000ـ عاج؛ پودر و آخال عاج40Kg– Ivory; ivory powder and waste8
05079000ـ ساير40Kg– Other8
05080000مرجان و مواد مشابه،‌كار نشده يا آماده شده به طور ساده ولي كار ديگري روي آن انجام نشده؛ صدف و كاسه صدفداران، قشرداران يا خارپوستان و كف‌دريا (Cuttle-bone)، كارنشده يا آماده شده به طور ساده، ولي بريده نشده به شكل معين، پودر و آخال آنها.40KgCoral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.8
05094
05100000عنبر خاكستري، جند بيد استر، غاليه و مشك؛ ذرايح؛ زهره، حتي خشك كرده؛ غده و ساير مواد داراي منشأ حيواني كه براي ساخت محصولات داروسازي به كار مي‌رود، تازه، سرد كرده، يخ‌زده يا به نحو موقت ديگري محفوظ شده باشد.5KgAmbergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.8
0511محصولات حيواني كه در جاي ديگري گفته نشده يا مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛حيوانات مرده مشمول فصل 1 يا 3، غيرقابل مصرف براي خوراك انسان.Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.4
05111000ـ اسپرم گاو5kg– Bovine semen8
ـ ساير:– Other:0
05119100ـ ـ محصولات از ماهي‌ها يا از قشرداران، صدفداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات؛ حيوانات مرده فصل 355Kg— Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 38
051199ـ ـ ساير:— Other:6
05119910ـ ـ ـ نطفه زنده5Kg— Live semen8
05119920ـ ـ ـ قرمز دانه5Kg— Cochineal8
05119940ـ ـ ـ اسپرم5Kg— Semen8
05119950ـ ـ ـ تخم نوغان5Kg— Silkworm seeds8
05119990ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
0601انواع پيازگل (Bulbs)، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غده‌دار نباتات، ريشه و ساقه‌هاي زيرخاكي، درحال خواب‌نباتي يا در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني غير از ريشه‌هاي مشمول شماره  12  12.Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 12.12.4
060110ـ انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غده دار نباتات، ساقه‌هاي زيرخاكي در حاله خواب نباتي:– Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant:6
06011010ـ ـ ـ پياز زعفران55Kg— root cutting of Damascus rose8
06011090ـ ـ ـ ساير5kg— other8
06012000ـ انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غده‌دار نباتات، ريشه و ساقه‌هاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني5U– Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots8
0602ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)، قلمه و پيوند؛ هاگ مولد قارچ.Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn.4
ـ قلمه‌هاي ريشه نكرده و پيوند– Unrooted cuttings and slips0
06021010— لاكي بامبو5U— Lucky bamboo8
06021020—  گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگوینا، حنا و فوشیا5U— Seasonal ornamental plants and seedlings, seach as dhlia pelargonium, begonia, lawsonia and fuchsia8
06021030— گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول، فیتونیا، سیلکمن و زامی فولیا5U— Ornamental pootted plonts such as poinsettia, fittonia, cyclamen and zomiifolio8
06021090— ساير5U— other8
06022000ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده5U– Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts8
06023000ـ درخت گل سرخ و آزاليا، حتي پيوندزده5U– Rhododendrons and azaleas, grafted or not8
06024000ـ درختچه گل رز، حتي پيوندزده5U– Roses, grafted or not8
060290ـ ساير:– Other:6
06029010ـ ـ ـ مولد قارچ خوراکی5Kg—  Mushroom spawn8
06029020ـ ـ ـ قلمه ريشه‌دار گل محمدي5U— Rooted cutting of mohammadi flower8
06029090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
0603گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشك‌كرده،سفيدكرده، رنگ‌كرده،‌آغشته يا‌آماده شده به نحو ديگر.Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.4
ـ تازه:– Fresh:0
06031100ـ ـ گل‌هاي سرخ55Kg— Roses8
06031200ـ ـ ميخك55Kg— Carnations8
06031300ـ ـ اركيده55Kg— Orchids8
06031400ـ ـ داوودي55Kg— Chrysanthemums8
06031500ـ ـ سوسن55Kg— Lilies (Lilium Spp.)8
060319ـ ـ ساير:— Other:6
06031910ـ ـ ـ گل‌هاي انتوريوم55Kg— anthurium,8
06031990ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
06039000ـ ساير55Kg– Other8
0604شاخ و برگ، برگ، شاخه‌هاي كوچك و ساير اجزای نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و گلسنگ دواله براي دسته گل يا براي  زينت، تازه، خشك‌كرده، سفيد كرده، ‌رنگ كرده، آغشته يا آماده به نحو ديگر.Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.4
060420ـ تازه:– Fresh:6
06042010ـ ـ ـ برگ‌هاي زنبق55Kg— Lucky Bamboo8
06042020ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
06049000ـ ساير55Kg– Other8
0701سيب‌زميني، تازه يا سرد كردهPotatoes, fresh or chilled.4
07011000ـ بذر5Kg– Seed8
07019000ـ ساير10Kg– Other8
07020000گوجه‌فرنگي، تازه يا سرد كرده55KgTomatoes, fresh or chilled.8
0703پياز، موسير، سير، تره‌فرنگي و ساير سبزيجات سيرگونه، تازه يا سرد كرده.Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.4
07031000ـ پياز و موسير55Kg– Onions and shallots8
07032000ـ سير55Kg5– Garlic8
07039000ـ تره‌فرنگي و ساير سبزيجات سير گونه55Kg– Leeks and other alliaceous vegetables8
0704كلم، گل‌كلم، كلم‌پيچ، كلم قمري و محصولات خوراكي همانند از نوع (Brassicas) تازه يا سردكردهCabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.4
07041000ـ گل‌كلم و گل كلم بروكولي55Kg– Cauliflowers and headed broccoli8
07042000ـ كلم بروكسل55Kg– Brussels sprouts8
07049000ـ ساير55Kg– Other8
0705كاهو (Lactuca sativa) و كاسني (گونه Chichirum)، تازه يا سردكردهLettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled.4
ـ كاهو:– Lettuce:0
07051100ـ ـ كاهو كروي (سالادي)55Kg— Cabbage lettuce (head lettuce)8
07051900ـ ـ ساير55Kg— Other8
ـ كاسني:– Chicory:0
07052100ـ ـ كاسني سالادي (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)55Kg— Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)8
07052900ـ ـ ساير55Kg— Other8
0706هويج،  شلغم،  چغندر سالاد،  شنگ،  كرفس  غده‌دار، ترب  و  ريشه‌هاي خوراكي همانند، تازه يا سردكردهCarrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.4
07061000ـ هويج و شلغم55Kg– Carrots and turnips8
07069000ـ ساير55Kg– Other8
07070000خيار و خيار ترشي، تازه يا سردكرده.55KgCucumbers and gherkins, fresh or chilled.8
0708سبزيجات غلافدار، غلاف‌كنده و يا غلاف‌نكنده، تازه يا سردكردهLeguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.4
07081000ـ نخودفرنگي (Pisum sativum)55Kg– Peas (Pisum sativum)8
07082000ـ لوبيا (گونه Phaselous، گونه Vigna)55Kg– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)8
07089000ـ ساير سبزيجات غلافدار55Kg– Other leguminous vegetables8
0709ساير سبزيجات، تازه يا سردكردهOther vegetables, fresh or chilled.4
07092000ـ مارچوبه40Kg– Asparagus8
07093000ـ بادمجان55Kg– Aubergines (egg-plants)8
07094000ـ كرفس به­غير از كرفس غده‌دار55Kg– Celery other than celeriac8
ـ قارچ و قارچ دنبلان:– Mushrooms and truffles:0
07095100ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاريكوس‌55Kg5— Mushrooms of the genus Agaricus8
07095900ـ ـ ساير55Kg— Other8
07096000ـ فلفل‌فرنگي از نوع (Capsicum) يا از نوع (Pimenta)55Kg– Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta8
07097000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Orache)55Kg– Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)8
ـ ساير:– Other:0
07099100ـ ـ آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد55Kg– – Globe artichokes8
07099200ـ ـ زيتون Squash55Kg– – Olives8
07099300ـ ـ كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي55Kg– – Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.)8
07099900ـ ـ ساير55Kg– – Other8
0710سبزيجات، نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ‌زده.Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen.4
07101000ـ سيب‌زميني55Kg– Potatoes8
ـ سبزيجات غلافدار، غلاف‌كنده يا غلاف‌نكنده:– Leguminous vegetables, shelled or unshelled:0
07102100ـ ـ ‌نخودفرنگي (Pisum sativum)55Kg— Peas (Pisum sativum)8
07102200ـ ـ لوبيا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna55Kg— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)8
07102900ـ ـ ساير55Kg— Other8
07103000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche)55Kg– Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)8
07104000ـ ذرت شيرين15Kg– Sweet corn8
07108000ـ ساير سبزيجات55Kg– Other vegetables8
07109000ـ مخلوط سبزيجات55Kg– Mixtures of vegetables8
0711سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً، به وسيله گاز دي اكسيد سولفور و يا در آب‌نمك، در آب گوگردي يا در ساير محلول‌هاي محافظت‌كننده موقت)، كه به همان حالت قابل مصرف فوري مناسب نباشد.Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.4
07112000ـ زيتون55Kg– Olives8
07114000ـ خيار و خيارترشي (خيار ريز)55Kg– Cucumbers and gherkins8
ـ قارچ و دنبلان زميني:– Mushrooms and truffles:0
07115100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس55Kg— Mushrooms of the genus Agaricus8
07115900ـ ـ ساير55Kg— Other8
07119000ـ ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات55Kg– Other vegetables; mixtures of vegetables8
0712سبزيجات خشك‌شده، حتي بريده‌شده به قطعات يا قاچ‌شده يا خرده شده يا كوبيده يا ساييده شده، اما آماده نشده به نحوي ديگر.Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.4
07122000ـ پياز55Kg– Onions8
ـ قارچ، قارچ سياه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستوران‌هاي چين (Oreille – de – Juda) (گونهAuricularia )، قارچ ژلاتيني طلايي يا نارنجي رنگ زمستان (گونه Tremella) و دنبلان زميني:– Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles:0
07123100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس40Kg— Mushrooms of the genus Agaricus8
07123200— قارچ سياه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهاي چين (گونه Auricularia)55Kg— Wood ears (Auricularia spp.)8
07123300ـ ـ قارچ ژلاتيني طلايي يا نارنجي رنگ زمستان (گونه Tremella)55Kg— Jelly fungi (Tremella spp.)8
07123900ـ ـ ساير20Kg— Other8
071290ـ ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات:– Other vegetables; mixtures of vegetables:6
07129010ـ ـ ـ سير55Kg— Garlic8
07129090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
0713سبزيجات غلافدار خشك، غلاف‌كنده، حتي پوست‌كنده يا لپه شده: – Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split:4
07131000ـ  نخودفرنگي55Kg– Peas (Pisum sativum)8
071320ـ نخود رسمي:– Chickpeas (garbanzos)6
07132010— لپه10Kg— beans8
07132090— ساير5Kg—other8
ـ لوبيا (گونهVigna ، گونه Phaseolus):– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):0
07133100ـ ـ لوبيا از گونه‌هاي32Kg— Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek8
Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata  (L.) Wilczek0
0
07133200ـ ـ‌ لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)5Kg— small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis)8
071333ـ ـ لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيد:— kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris):6
(Phadealus Vulgaris)0
07133310ـ ـ ـ لوبيا چیتی5Kg— Pinto bean8
07133390ـ ـ ـ سایر32Kg— Other8
07133400ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)55Kg— Bambara – vigna subteranea or vaahdzeia subterrea8
07133500ـ ـ لوبيا چشم بلبلي5Kg— beans vigna unguiculata8
07133900ـ ـ ساير32Kg— Other8
07134000ـ عدس5Kg– Lentils8
07135000ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفه‌اي Vicia faba  از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor55Kg– Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)8
07136000_ پيگون (Pigeon peas)55Kg– Pigeon peas (cajanus cajan)8
07139000ـ ساير55Kg– Other8
0714ريشه مانيوك، اروروت يا ثعلب، سيب‌زميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيب‌زميني شيرين) و ريشه‌ها و غده‌هاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين مي‌باشد، تازه، سردكرده. يخ‌زده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده به شكل حبه؛ مغز درخت ساگو.  Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith.4
07141000ـ ريشه مانيوك (Cassava)55Kg– Manioc (cassava)8
07142000ـ سيب‌زميني شيرين55Kg– Sweet potatoes8
07143000ـ سيب‌زميني هندي55Kg– yams (Dioscorea spp)8
07144000ـ‌ قلقاس55Kg– Taro(Colocasia spp(8
07145000ـ يائوتيا55Kg– Yautia (Xan thosoma spp)8
07149000ـ ساير55Kg– Other8
0801نارگيل،‌ مغزهاي برزيلي «Brazil nuts»، بادام هندي«Cashew nuts»، تازه يا خشك كرده، حتي پوست‌كنده.Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.4
ـ نارگيل:– Coconuts:0
08011100ـ ـ رنده خشك‌كرده5Kg8— Desiccated8
08011200ـ ـ در قسمت دروني پوسته5Kg– – In the inner shell (endcarp)8
08011900ـ ـ ساير32Kg— Other8
ـ مغز برزيلي:– Brazil nuts:0
08012100ـ ـ با پوست40Kg— In shell8
08012200ـ ـ بدون پوست40Kg— Shelled8
ـ بادام هندي:– Cashew nuts:0
08013100ـ ـ با پوست40Kg— In shell8
08013200ـ ـ بدون پوست40Kg— Shelled8
0802ساير ميوه‌‌هاي سخت پوست، تازه يا خشك، حتي پوست‌كنده.Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.4
ـ بادام:– Almonds:0
08021100ـ ـ درون غلاف سخت40Kg— In shell8
08021200ـ ـ‌ بدون غلاف سخت55Kg— Shelled8
ـ فندق (گونه Corylus):– Hazelnuts or filberts (Corylus spp.):0
08022100ـ ـ‌ درون غلاف سخت55Kg— In shell8
08022200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg— Shelled8
ـ گردوي معمولي:– Walnuts:0
08023100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg5— In shell8
08023200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg5— Shelled8
ـ شاه‌بلوط‌ها:– Chestnuts (Castanea spp):0
08024100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg– – in shell8
08024200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg — shelled8
ـ پسته‌ها:– Pistachios:0
08025100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg– – is shell8
080252ـ ـ بدون غلاف سخت:— Shelled:6
08025210ـ ـ ـ بدون پوست دوم55Kg— Pistachionut8
08025220ـ ـ ـ خلال مغز پسته55Kg— Pistachionut in second shelled and chip8
08025290ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
ـ مغزهاي ماكاداميا:– Macadamia nuts:0
08026100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg– – in shell8
08026200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg— shelled8
08027000ـ گردوی کولا (گونه کولا)55Kg– Kola nuts (Cola spp)8
08028000ـ ‘گردوی آرکا (Areca nuts)55Kg– Areca nuts8
08029000ـ ساير40Kg– Other8
0803موز، از جمله موز سبز،  تازه يا خشك‌كرده.Bananas, including plantains, fresh or dried4
08031000ـ موز سبز15Kg– Plantains8
08039000ـ ساير26Kg– Other8
0804خرما، انجير،‌آناناس، آواكادو، گاواس (Guaeas)، انبه و منگوتين (Mangowteens) تازه يا خشك كرده.Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.4
080410ـ خرما:– Dates:6
08041010ـ ـ ـ استعمران55Kg— Estameran8
08041020ـ ـ ـ كبكاب55Kg— Kabkab8
08041030ـ ـ ـ پياروم55Kg— Piarome8
08041040ـ ـ ـ مضافتي55Kg— Mozafaty8
08041050ـ ـ ـ شاهاني55Kg— Shahany8
08041060ـ ـ ـ زاهدي55Kg— Zahedy8
08041090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
08042000ـ انجير55Kg– Figs (Ficus carica)8
08043000ـ آناناس26Kg– Pineapples8
08044000ـ آواكادو40Kg– Avocados8
08045000ـ گلابي هندي، انبه و منگوتين55Kg3– Guavas, mangoes and mangosteens8
0805مركبات، تازه يا خشك‌كردهCitrus fruit, fresh or dried4
08051000ـ پرتقال5Kg6– Oranges8
ـ  نارنگی ها (شامل تنجرین ها وسان سوماک)، کلمانتین­ها، ویلکینگ­ها  و مرکبات دو رگه مشابه:– Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids:0
0
08052100ـ ـ نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک)55Kg— Mandarins (including tangerines and satsumas)8
10 (b0
از 1/11 هر سال لغايت 31/2 سال بعد (در زمان ترخيص)0
08052200ـ ـ کلمانتین­ها10Kg— clementines8
08052900ـ ـ ساير10Kg— Other8
08054000ـ گريپ فروت، شامل Pomelos55Kg6– Grapefruit including pomelos8
08055000ـ ليمو55Kg– Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)8
(Citrus Limon, Citrus Limonum)0
و ليموترش كوچك0
(Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia)0
08059000ـ ساير55Kg– other8
0806انگور، تازه يا خشك‌كرده.Grapes, fresh or dried.4
08061000ـ تازه55Kg– Fresh8
080620ـ خشك‌كرده:– Dried:6
08062010ـ ـ ـ مويز55Kg— Maviz8
08062020ـ ـ ـ تيزابي دانه‌دار55Kg— Tizabi (nitrated), with seeds8
08062030ـ ـ ـ تيزابي بي‌دانه55Kg— Tizabi (nitrated), seedless8
08062040ـ ـ ـ آفتابي دانه‌دار55Kg— Sun-dried, with seeds8
08062050ـ ـ ـ آفتابي بي‌دانه55Kg— Sun-dried, seedless8
08062060ـ ـ ـ انگوري بي‌دانه55Kg— Angouri, seedless8
08062070ـ ـ ـ كاشمري سبز بي‌دانه55Kg— Green kashmary, seedless8
08062080ـ ـ ـ كاشمري سبز دانه‌دار55Kg— Green Kashmary, with seeds8
08062090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
0807خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپايا، تازه.Melons (including watemelons) and papaws (papayas), fresh.4
ـ خربزه و همانند (ازجمله هندوانه):– Melons (including watermelons):0
08071100ـ ـ هندوانه55Kg— Watermelons8
08071900ـ ـ ساير55Kg— Other8
08072000ـ پاپايا55Kg– papaws (Papayas)8
0808سيب، گلابي و به، تازه.Apples, pears and quinces, fresh.4
08081000ـ سيب55Kg5– Apples8
10 (b0
از 1/11 هر سال لغايت 31/2 سال بعد (در زمان ترخيص)0
08083000ـ گلابي‌ها55Kg– Pears8
08084000ـ به55Kg– Quinces8
0809زردآلو، گيلاس و آلبالو، هلو (همچنين شليل و شفتالو Nectarines)، آلو و آلو جنگلي تازهApricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.4
08091000ـ زردآلو55Kg– Apricots8
ـ آلبالو:– Cherries:0
08092100ـ ـ آلبالوهاي ترش55Kg– – Sour cherries (Prunus cerasus):8
08092900ـ ـ ساير55Kg– – Other:8
08093000ـ هلو و همچنين شليل و شفتالو55Kg– Peaches, including nectarines8
08094000ـ آلو و گوجه55Kg– Plums and sloes8
0810ساير ميوه‌ها، تازه.Other fruit, fresh.4
08101000ـ توت‌فرنگي55Kg– Strawberries8
08102000ـ تمشك، توت‌كوهي، توت درختي و توت‌تمشكي55Kg– Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries8
08103000ـ انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشه‌اي40Kg– Black, white or red currants and gooseberries8
08104000ـ كران‌بري، زغال اخته و ساير ميوه‌ها از گونه واكينيوم55Kg– Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium8
08105000ـ كيوي55Kg– Kiwifruit8
08106000ـ دوريان (ميوه درخت‌كلا يا قهوه سوداني)55Kg– Durians8
08107000ـ خرمالوها55Kg– Persimmms8
081090ـ ساير :– other:6
08109010ـ ـ ـ انار55Kg— Pomegrate8
08109020ـ ـ ـ زرشك55Kg— babeiry8
08109030ـ ـ ـ عناب55Kg— Jujube8
08109090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
0811ميوه‌ها و مغزهاي نپخته يا پخته‌شده در آب يا با بخار، يخ‌زده، حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده باشد.Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.4
08111000ـ توت‌فرنگي55Kg– Strawberries8
08112000ـ تمشك، توت سياه، توت، توت تمشكي، بي‌دانه و انگور فرنگي سياه، سفيد و قرمز55Kg7– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries8
08119000ـ ساير55Kg7– Other8
0812ميوه‌ها و مغزهاي محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً به‌وسيله‌گاز سولفورو و يا در آب‌نمك، در آب گوگردي يا در ساير محلول‌هاي محافظت‌كننده موقت) كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد.Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.4
08121000ـ گيلاس و آلبالو55Kg– Cherries8
08129000ـ ساير55Kg– Other8
0813ميوه‌هاي خشك‌كرده، غير از ميوه‌هاي مشمول شماره‌هاي 01  08 لغايت 06  08؛ مخلوط ميوه‌هاي سخت‌ پوست يا ميوه‌هاي خشك‌ كرده اين فصل.Fruit, dried, other than that of headings 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter.4
08131000ـ زردآلو55Kg– Apricots8
08132000ـ آلو55Kg– Prunes8
08133000ـ سيب55Kg– Apples8
08134000ـ ساير ميوه‌ها55Kg– Other fruit8
08135000ـ مخلوط‌هاي ميوه‌هاي سخت پوست يا مخلوط ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل55Kg– Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter8
08140000پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، يخ‌زده، خشك ‌كرده، عرضه ‌شده در آب‌نمك، در آب گوگردي يا  در ساير محلول‌هاي محافظت كننده موقت.55KgPeel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions.8
0901قهوه، حتي بوداده يا كافئين گرفته شده؛ پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوي قهوه، به هر نسبت.Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.4
ـ قهوه، بو نداده:– Coffee, not roasted:0
090111ـ ـ كافئين نگرفته:— Not decaffeinated:6
09011110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر20Kg6— Ready package for retail in one kg and less than it8
09011120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير‌ خرده‌فروشي5Kg6,8— In ground form and non-retail packing8
09011190ـ ـ ـ ساير5Kg6— Other8
090112ـ ـ كافئين گرفته:— Decaffeinated:6
09011210ـ ـ ـ دربسته‌بندي آماده براي خرده­فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09011220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10Kg— In ground form and non-retail packings8
09011290ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
ـ قهوه، بو داده:– Coffee roasted:0
090121ـ ـ كافئين نگرفته:— Not decaffeinated:6
09012110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg6— Ready package for retail in one kg and less than it8
09012120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غيرخرده‌فروشي10Kg6— In ground form and non-retail packings8
09012190ـ ـ ـ ساير5Kg6,8— Other8
090122ـ ـ كافئين گرفته:— Decaffeinated6
09012210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09012220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10Kg— In ground form and non-retail packings8
09012290ـ ـ ـ ساير5Kg8— Other8
090190ـ ساير:– Other:6
09019010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09019020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10Kg— In ground form and non-retail packings8
09019090ـ ـ ـ ساير15Kg8— Other8
0902چاي، حتي خوشبو شدهTea, whether or not flavoured.4
09021000ـ چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بسته‌هاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد.20Kg8– Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg8
09022000ـ چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر20Kg8– Other green tea (not fermented)8
090230ـ چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئاً تخمير شده، عرضه شده در بسته‌هاي اوليه كه محتوي آن از– Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg:6
 3 كيلوگرم بيشتر نباشد:0
09023010ـ ـ ـ چاي كيسه‌اي55Kg— Tea bag8
09023090ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
090240ـ چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئاً‌ تخمير شده عرضه شده به نحوي ديگر:– Other black tea (fermented) and other partly fermented tea:6
09024010ـ ـ ـ كوبيده در بسته‌بندي غيرخرده‌فروشي20Kg— In ground form and non-retail packings8
09024090ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
090300ماته:Maté.6
09030010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09030020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده‌فروشي10Kg8— In ground form and non-retail packings8
09030090ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
0904فلفل از گونه‌هاي Piper؛ فلفل از گونه‌هاي Capsicum  يا Pimenta خشك ‌كرده يا خردكرده يا ساييده.Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta.4
ـ فلفل:– Pepper:0
090411ـ ـ خردنشده و نساييده:— Neither crushed nor ground:6
09041110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09041190ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
090412ـ ـ خردشده يا ساييده:— Crushed or ground:6
09041210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09041220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10Kg— In ground form and non-retail packings8
09041290ـ ـ ـ ساير26Kg— Other8
ـ ميوه گونه‌هاي Capsicum يا Pimenta :– red pepper or red pepper, fresh fruit:0
090421ـ ـ خشك شده خرد نشده و نسابيده:— not chopped dried Not to rub:6
09042110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09042190ـ ـ ـ ساير26Kg— Other8
090422ـ ـ‌ خرده‌ شده يا سابيده شده:— has been crushed or pulverizet:6
09042210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09042290ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
0905 وانيلVanilla4
090510ـ خرد نشده و نسابيده:– Not crushed and not pulverized:6
09051010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر10Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09051090ـ ـ ـ ساير10Kg— Other8
090520ـ خرد شده و سابيده:– crushed and pulverized:6
09052010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر15Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09052090ـ ـ ـ ساير15Kg— Other8
0906دارچين و گل درخت‌ دارچين.Cinnamon and cinnamon-tree flowers.4
ـ نه خرد شده نه آسياب شده:– Neither crushed nor ground:0
090611ـ ـ دارچين–Cinnamon 9cinna (Cinnamonum zeylanicum Blume):6
(Cinnamomum zeylanicum Blume):0
09061110ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌ آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09061190ـ ـ ـ ساير10Kg— Other8
090619ـ ـ ساير:— Other:6
09061910ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌ آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09061990ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
090620ـ خرد شده يا ساييده:– Crushed or ground:6
09062010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in one kg and less than it8
09062020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده‌فروشي10Kg— In ground form and non-retail packings8
09062090ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
0907ميخك (ميوه كامل، بوته‌‌ها و ساقه‌هاي آن)‌:Clove (whole fruit, shrubs and the stems)4
090710ـ خرد نشده و سابيده نشده:– no longer not pulverizet:6
09071010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09071090ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
090720ـ خرد شده يا سابيده شده:– has been crushed or pulverizet:6
09072010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09072090ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
0908جوز، گل جوز (پوست جوز) و هل.nutmeg skin, nutmeg, cardamoms4
ـ جوز :– Indian nutmeg (nutmeg):0
090811ـ ـ خرد نشده و نسابيده :— no longer not pulverizet:6
09081110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09081190ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
090812ـ ـ خرد شده يا سابيده شده:— has been crushed or pulverizet:6
09081210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09081290ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
ـ پوست جوز هندي:– Indian mace:0
090821ـ ـ خرد نشده و نسابيده:— no longer not pulverizet:6
09082110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09082190ـ ـ‌ ـ ساير20Kg— Other8
090822ـ ـ خرده شده يا سابيده شده :— has been crushed or pulverizet:6
09082210ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09082290ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
ـ هل:– Cardamoms:0
090831ـ ـ خرد نشده و نسابيده :— Not crushed and pulverized to:6
09083110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09083190ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
090832ـ ـ خرد شده و سابيده شده:— crushed or pulverized:6
09083210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09083290ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
0909تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز، زيره سبز، زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.fennel seed, egg antibody, egg, savory, coriander, cumin, caraway, juniper seeds4
ـ تخم گشنيز:– Coriander:0
090921ـ ـ‌ خرد نشده و سابيده نشده :— Not crushed, and not pulverizet:6
09092110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09092190ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
090922ـ ـ‌ خرد شده يا سابيده شده :— has been crushed or pulverizet:6
09092210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09092290ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
ـ تخم زيره سبز:– Seeds of cumin:0
090931ـ ـ‌ خرد نشده و سابيده نشده:9— Not crushed, and not pulverizet:6
09093110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg9— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09093190ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
090932ـ ـ ‌خرد شده يا سابيده شده :9— has been crushed or pulverizet:6
09093210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09093290ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
ـ تخم رازيانه رومي، باديان، زيره سياه يا رازيانه؛ سرو كوهي:– Roman fennel seeds, eggs, wind, or savory caraway-seed juniper:0
090961ـ ـ ‌خرد نشده و سابيده نشده :— Not crushed, and not pulverizet:6
09096110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09096190ـ ـ ـ ساير40Kg— Other8
090962ـ ـ‌ خرد شده يا سابيده شده :— has been crushed or pulverizet:6
09096210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09096290ـ ـ ـ ساير40Kg— Other8
0910زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ بو، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.Ginger, saffron, turmeric, thyme, leaves the cave, curry and other spices.4
ـ زنجبيل:– Ginger:0
091011ـ ـ‌ خرد نشده و آسياب نشده :— Not crushed not ground:6
09101110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09101190ـ ـ ـ ساير15Kg— Other8
091012ـ ـ‌ خرد شده يا آسياب شده:— has been crushed or pulverizet:6
09101210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09101290ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
091020ـ زعفران:– Saffron:6
ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي:— In retail ready packaging:0
09102010– – – زعفران خرد نشده و ساییده نشده در55Kg—not worn saffron in 10 grams packaging and less than it8
بسته­بندی کمتر از ده گرم0
09102020ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی کمتر از ده گرم55Kg— saffron powder in less than of 10 grams packaging8
09102030– – – زعفران خرد نشده و ساییده نشده در55Kg— not worn saffron in 10 to 30 grams packaging8
بسته­بندی 10-30 گرم0
09102040ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی 10-30 گرم55Kg— saffron in 10 to 30 grams packaging8
09102090ـ ـ ـ سایر55Kg— Other8
091030ـ‌ زردچوبه:– Turmeric (curcuma):6
09103010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر20Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09103020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده ‌فروشي5Kg— In ground form and non-retail packings8
09103090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
ـ ساير ادويه‌جات:– Other spices:0
091091ـ ـ مخلوط‌هاي مذكور در يادداشت 1 – (ب) اين فصل:— Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter:6
09109110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg— Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09109120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي20Kg— In ground form and non-retail packings8
غير خرده‌فروشي0
09109190ـ ـ ـ  ساير15Kg— Other8
091099ـ ـ ساير:— Other:6
09109910ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر:— Ready package for retail in five hundred grams and less than it:8
09109911ـ ـ ـ ـ آويشن و برگ بو55Kg—- thyme bay leaues8
09109919ـ ـ ـ ـ ساير55Kg—- Other8
09109920ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده ‌فروشي :— In ground form and non-retail packings:8
09109921ـ ـ ـ‌‌ ـ آويشن و برگ بو40Kg—- thyme bay leaves8
09109929ـ ـ ـ ـ ساير10Kg—Other8
09109990ـ ـ ـ ساير15Kg— Other8
1001گندم و مخلوط گندمWheat and meslin.4
ـ گندم دروم:– Durum:0
10011100ـ ـ بذر10Kg— Seed8
100119ـ ـ ساير:— Other:6
10011910ـ ـ ـ گندم دامي10Kg— Animal wheat8
10011990ـ ـ ـ ساير10Kg– Other8
ـ ساير:– Other:0
10019100ـ ـ بذر10Kg— Seed8
10019900ـ ـ ساير10Kg– – Other8
1002چاودارRye.4
10021000ـ بذر32Kg– Seed8
10029000ـ ساير32Kg– Other8
1003جوBarley.4
10031000ـ بذر5Kg– Seed8
10(b0
از تاريخ 1/2 لغايت 30/7 همان سال (در زمان ترخيص)0
10039000ـ ساير5Kg– Other8
10(b0
از تاريخ 1/2 لغايت 30/7 همان سال (در زمان ترخيص)0
1004جو دو سرOats.4
10041000ـ بذر5Kg– Seed (Meslin)8
10049000ـ ساير5Kg– Other8
1005ذرتMaize (corn).4
10051000ـ بذر5Kg– Seed8
10(b0
از تاريخ 1/7 لغايت 30/10 همان سال (در زمان ترخيص)0
100590ـ  ساير:— Other:6
10059010ـ ـ ـ ذرت دامي5Kg— Animal’s corn8
10(b0
از تاريخ 1/7 لغايت 30/10 همان سال (در زمان ترخيص)0
10059090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
10(b0
از تاريخ 1/7 لغايت 30/10 همان سال (در زمان ترخيص)0
1006برنجRice.4
10061000ـ شلتوك (برنج پادي Paddy)26Kg– Rice in the husk (paddy or rough)8
10062000ـ برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوه‌اي)5Kg– Husked (brown) rice8
10063000ـ برنج نيمه‌سفيدشده(Semi milled Rice)26Kg3– Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed8
يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice)0
حتي صيقلي يا براق شده0
10064000ـ خرده برنج55Kg– Broken rice8
1007دانه سورگوم (ذرت خوشه‌اي)4
10071000ـ بذر5Kg– Seed8
10079000ـ ساير5Kg– Other8
1008گندم سياه، دانه ارزن و قناري؛ ساير غلاتBuckwheat, millet and canary seed; other cereals.4
10081000ـ گندم سياه10Kg– Buckwheat8
100820ـ ارزن:– Millet:6
10082100ـ ـ بذر10Kg9— Seed8
10082900ـ ـ ساير10Kg9— Other8
10083000ـ دانه قناري10Kg– Canary Seeds8
10084000ـ فونيو15Kg– (Digitatia spp.) Fonio8
10085000ـ گياه غازياني10Kg– (Chenopodium guinoa) Quinoa8
10086000ـ تريتكال10Kg– triticale8
10089000ـ ساير غلات10Kg– Other cereals8
11010000آرد‌گندم يا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.55KgWheat or meslin flour.8
1102آرد غلات غير از آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار.Cereal flours other than of wheat or meslin.4
11022000ـ آرد ذرت32Kg– Maize (corn) flour8
110290ـ ساير :– Other:6
11029010ـ ـ ـ آرد برنج55Kg— Rice of cour8
11029090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
1103بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه.Cereal groats, meal and pellets.4
ـ بلغور و زبره:– Groats and meal:0
11031100ـ ـ از گندم26Kg8— Of wheat8
11031300ـ ـ از ذرت26Kg— Of maize (corn)8
11031900ـ ـ ساير55Kg8— Of other cereals8
11032000ـ به هم فشرده به صورت حبه55Kg8– Pellets8
1104دانه غلات كار شده به نحوي ديگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ يا خرد شده، به­استثناي برنج شماره 06   10، جوانه غلات، كامل، پهن‌شده، فلس شده يا آسياب شده (Ground).Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground.4
ـ دانه‌هاي پهن شده يا فلس شده:– Rolled or flaked grains:0
11041200ـ ـ از جو دو سر55Kg— Of oats8
11041900ـ ـ از ساير غلات55Kg— Of other cereals8
ـ ساير دانه‌هاي كار شده (مثلاً، مقشر، مدور، قاچ شده يا خرد شده):– Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled):0
11042200ـ ـ از جو دو سر55Kg— Of oats8
11042300ـ ـ از ذرت26Kg— Of maize (corn)8
11042900ـ ـ از ساير غلات55Kg— Of other cereals8
11043000ـ جوانه غلات،‌كامل، پهن شده، فلس‌شده يا آسياب‌شده55Kg– Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground8
1105آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌هاي ريز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سيب زمينيFlour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes.4
11051000ـ آرد، زبره و پودر55Kg– Flour, meal and powder8
11052000ـ فلس،‌دانه‌هاي‌ريز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»26Kg– Flakes, granules and pellets8
1106آرد، زبره و پودر سبزيجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13   07، آرد، زبره و پودر ساگو يا ريشه‌ها يا غده‌هاي زيرخاكي شماره 14   07 و محصولات فصل 8.Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8.4
11061000ـ از سبزيجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 0755Kg– Of the dried leguminous vegetables of heading 07.138
11062000ـ از ساگو يا از ريشه‌ها يا غده‌هاي زير خاكي شماره  14  0755Kg– Of sago or of roots or tubers of heading 07.148
11063000ـ از محصولات فصل 820Kg– Of the products of Chapter 88
1107مالت، حتي بو داده.Malts, whether or not roasted.4
11071000ـ بو نداده10Kg8– Not roasted8
11072000ـ بو داده10Kg8– Roasted8
1108نشاسته و فكول؛ اينولين.Starches; inulin.4
ـ نشاسته و فكول:– Starches:0
11081100ـ ـ نشاسته گندم55Kg— Wheat starch8
110812ـ ـ نشاسته ذرت:— Maize (corn) starch:6
11081210ـ ـ ـ گريد دارويي20Kg— Pharmaceutical grade8
11081290ـ ـ ـ ساير40Kg— Other8
11081300ـ ـ فكول سيب‌زميني55Kg— Potato starch8
11081400ـ ـ فكول مانيوك (آرد ريشه مانيوك Cassava)55Kg— Manioc (cassava) starch8
11081900ـ ـ ساير نشاسته‌ها و فكول‌ها55Kg— Other starches8
11082000ـ اينولين15Kg8– Inulin8
11090000گلوتن گندم، حتي خشك‌كرده20KgWheat gluten, whether or not dried.8
1201لوبياي سويا، حتي به‌صورت خرد شدهSoybeans, even chopped4
12011000ـ بذر5Kg– Seed8
12019000ـ ساير10Kg– Other8
1202بادام زميني  (آراشيد)، تفت داده نشده يا به نحو ديگر پخته ‌نشده، حتي پوست كنده  يا خرد شده.Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken.4
12023000ـ بذر32Kg– Seed8
12024100ـ ساير:– Other:8
12024200ـ ـ درون غلاف سخت15Kg— In shell8
ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتي شكسته شده32Kg— Shelled, whether or broken0
12030000كپرا (مغز نارگيل پوست‌كنده و خشك‌كرده (Copra5KgCopra.8
12040000دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده5KgLinseed, Flaxseed linseed event broken8
1205كلزايا دانه كلزا حتي خردشده:Rape or colza seeds, whether broken:4
0
12051000ـ کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک10Kg– Rape or colza seeds with Law erucic acid8
12059000ـ ساير10Kg– Other8
120600دانه‌ آ‏فتابگردان، حتي خرد شده:Sunflower seeds, whether or not broken:6
12060010ـ ـ ـ برای روغن­کشی10Kg— For oil extraction8
12060090ـ ـ ـ ساير10Kg— Other8
1207ساير دانه‌ها و ميوه‌هاي روغني، حتي خردشدهOther oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.4
12071000ـ هسته ميوه نخل و مغز آن5Kg– fruit, palm kernel and its brain8
ـ دانه پنيه:– Seed cotton:0
12072100ـ ـ بذر5Kg— Grain8
12072900ـ ـ ساير5Kg— other8
12073000ـ دانه روغن كرچك5Kg– castor oil seeds8
12074000ـ دانه كنجد10Kg9– sesame seeds8
12075000ـ دانه خردل10Kg– Mustard Seed8
12076000ـ دانه گلرنگ (گل گلرنگ)10Kg– safflower seed8
12077000ـ دانه خربزه5Kg– melon seed8
ـ ساير:– Other:0
12079100ـ ـ دانه خشخاش55Kg— poppy seed8
12079900ـ ـ ساير5Kg— Other8
1208آرد و زبره دانه يا ميوه‌هاي روغن‌دار، غير از آرد و زبره خردل.Flours meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard.4
12081000ـ از دانه سويا55Kg– Of soya beans8
120890ـ ساير:– Other:6
12089010ـ ـ ـ آرد بادام زميني55Kg— Peanut flour8
12089020ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش55Kg— Poppy seed flour8
12089090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
1209دانه‌ها، ميوه‌ها و هاگ‌ها براي كشت.Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.4
12091000ـ تخم چغندرقند5Kg– Sugar beet seed8
ـ بذر گياهان علوفه‌اي:– Seeds of forage plants:0
12092100ـ ـ بذر يونجه (alfalfa)5Kg— alfalfa8
12092200ـ ـ بذر شبدر (Trifolium spp)10Kg— Trifolium spp8
12092300ـ ـ بذرهاي Fescue5Kg— Fescue8
12092400ـ ـ‌ بذر چمن آبي متعلق به ايالت كنتاكي5Kg— Kentucky blue grass seed8
12092500ـ ـ بذر گياه تلخه (Loliom multiflorum lam)5Kg— Loliom multiflorum lam8
120929ـ ـ ساير:— Other:6
12092910ـ ـ ـ تخم چمن5Kg— Lawn grass8
12092990ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
12093000ـ تخم نباتات علفي كه بيشتر به‌منظور استفاده از گل آنها كاشته مي‌شوند5Kg– Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers8
ـ ساير:– Other:0
12099100ـ ـ تخم سبزيجات5Kg— Vegetable seeds8
12099900ـ ـ ساير5Kg— Other8
1210گل رازك، تازه يا خشك كرده، حتيHop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin.4
آسياب شده، پودر شده يا به صورت حبه (Pellets)؛ گرد گل رازك.0
12101000ـ گل رازك، آسياب‌نشده، پودر نشده يا به شكل حبه در نيامده55Kg– Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets8
12102000ـ گل رازك، آسياب‌شده، پودر شده، يا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك20Kg– Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin8
1211نباتات، اجزای نباتات، دانه و ميوه، از انواعي كه بيشتر در عطرسازي، داروسازي، براي مصرف حشره‌كشي،Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozenor dried, whether or not cut, crushed or powdered.4
انگل­كشي يا همانند به كار مي‌رود؛ تازه ، سرد کرده، منجمد یا خشک کرده، حتي بريده شده، خرد شده يا پودر شده.0
12112000ـ ريشه جينسينگ15Kg– Ginseng roots8
12113000ـ برگ كوكا15Kg– Coca leaf8
12114000ـ كاه خشخاش15Kg– Poppy straw8
12115000ـ افدرا  (Ephedra)5Kg– Ephedra8
121190ـ ساير:– Other:6
12119010ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه5Kg— Cassia and quinine bark8
12119020ـ ـ ـ ريشه شيرين‌بيان5Kg— Liquorice roots8
12119091ـ ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمدي55Kg— Mohammadi flower dry and fresh rose leaf.8
12119099ـ ـ ـ ساير5Kg— other8
1212خرنوب، خزه و جلبك و ساير علف‌هاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخ‌زده يا خشك كرده، حتي ساييده‌شده؛ هسته و مغز هسته ميوه‌ها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشه‌كاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included.4
ـ گياهان و ديگر جلبك‌هاي دريايي:– Seaweeds and other algae:0
12122100ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان20Kg— Suitable for human Consumption8
121229ـ ـ ساير:— Other:6
12122910ـ ـ ـ بادرنجبویه55Kg— Lemon balm8
12122920ـ ـ ـ بابونه55Kg— Chomomile8
12122930ـ ـ ـ گزنه55Kg— Nettle8
12122940ـ ـ ـ مرزه55Kg— Savory8
12122990ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
ـ ساير :– Other:0
12129100ـ ـ چغندر قند20Kg— sugar beets8
12129200ـ ـ دانه‌هاي اقاقيا (خرنوپ)55Kg— seeds Acacia (carob)8
12129300ـ ـ نيشكر10Kg— Sugarcane8
12129400ـ ـ ريشه‌هاي كاسني تلخ10Kg— chicory root8
121299ـ ـ ساير:— other:6
12129910ـ ـ ـ تخم (دانه) کدو مصرف آجیلی40Kg— Pumpkin seeds for the usage of nutty8
12129990ـ ـ ـ ساير40Kg— Other8
12130000كاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتي قطعه‌قطعه شده، آسياب‌شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه.10KgCereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets.8
1214شلغم سوئدي، چغندر علوفه‌اي، ريشه‌هاي علوفه‌اي، قصيل، يونجه، شبدر، اسپرس، كلم علوفه‌اي، باقلاي مصري (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌اي همانند، حتي به هم فشرده به شكل حبه.Swedes, mangolds, fodder roots, hay, Lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets.4
12141000ـ يونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه5Kg– Lucerne (alfalfa) meal and pellets8
12149000ـ ساير5Kg– Other8
1301گم‌لاك؛ صمغ‌ها، رزين‌ها، صمغ‌هاي رزيني و اولئورزين‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبيعي.Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams).4
13012000ـ صمغ عربي5Kg– Gum Arabic8
13019000ـ ساير:– Other:8
13019010ـ ـ ـ باريچه5Kg— Barycheh8
13019020ـ ـ ـ آنغوزه ( تلخ و شيرين )10Kg— Actone ( bitter, sweet)8
13019030ـ ـ ـ سقز5Kg— Turpentine8
13019040ـ ـ ـ كتيرا5Kg— Tragacanth8
13019090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
1302شيره و عصاره‌هاي نباتي؛ مواد پكتيني، پكتينات‌ها و پكتات‌ها؛ آگارآگار و ساير لعاب‌ها و مواد غليظ‌كننده، حتي تغيير يافته (Modified)، مشتق از نباتات.Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.4
ـ شيره و عصاره‌هاي نباتي:– Vegetable saps and extracts:0
13021100ـ ـ ترياك55Kg— Opium8
13021200ـ ـ از شيرين‌بيان10Kg— Of liquorice8
13021300ـ ـ از رازك5Kg— Of hops8
13021400ـ ـ  از افدرا10Kg— Of ephedra8
13021900ـ ـ ساير10Kg— Other8
13022000ـ مواد پكتيني، پكتينات‌ها و پكتات‌ها5Kg– Pectic substances, pectinates and pectates8
ـ لعاب‌ها و مواد غليظ‌كننده، مشتق از نباتات،‌ حتي تغييريافته:– Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from egetable products:0
13023100ـ ـ آگارآگار5Kg— Agar-agar8
13023200ـ ـ لعاب‌ها و مواد غليظ‌كننده،‌حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گوار5Kg— Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds8
13023900ـ ـ ساير5Kg— Other8
1401مواد نباتي از انواعي كه بيشتردر سبدبافي يا حصيربافي به كار مي‌رود (مثلاً بامبو، ‌خيزران،‌ني، جگن، تركة سبد، رافيا، كلش پاك‌شده غلات، سفيد كرده (Bleached) يا رنگ كرده، پوست درخت زيرفون (Tilleul).Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark).4
14011000ـ بامبو20Kg– Bamboos8
14012000ـ خيزران20Kg– Rattans8
14019000ـ ساير20Kg– Other8
14024
1403]06
1404محصولات نباتي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Vegetable products not elsewhere specified or included.4
14042000ـ لينتر پنبه5Kg– Cotton linters8
140490ـ ساير:– Other:6
14049010ـ ـ ـ حنا به غير از عصاره آن32Kg— Henna except8
14049020ـ ـ ـ وسمه32Kg— Mascava8
14049030ـ ـ ـ كوكوپيت5Kg—cocopit8
14049090ـ ـ ـ ساير15Kg— Other8
1501چربي‌ خوك (شامل روغن) و چربي طيور، غير از آن‌ها كه مشمول شماره 09 02 يا 03 15 مي‌گردند.Pork fat and Poultry fat, other than covered by the 0209 or 15034
15011000ـ روغن خوك5Kg– pork oil8
15012000ـ ‌ساير چربي خوك5Kg– other pigs Chrrby8
15019000ـ ساير5Kg– other8
1502چربي‌هاي حيوانات از خانواده گاو، گوسفنديا بز، غير از آنهايي كه مشمول شماره 03  15 مي‌گردند.Fast of bovine animals, sheep or goats , other than those of heading 15.034
150210ـ پيه آب كرده:– Tallow oil:6
15021010ـ ـ ـ پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي5Kg— Industrial tallow for the usage of soap industrials8
15021090ـ ـ ـ  ساير5Kg— Other8
150290ـ ساير :– Other:6
15029010— پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي5Kg— Industrial tallow for the usage of soap industrials8
150290108
15029090— ساير5Kg— Autres8
15030000استئارين لارد، روغن لارد، اولئواسته آرين، اولئومارگارين و روغن پيه گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسيونه نشده يا مخلوط نشده يا آماده نشده به نحوي ديگر.5KgLard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared.8
1504چربي و روغن ماهي و پستانداران دريايي و اجزای آنها؛ حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified.4
15041000ـ روغن‌جگر ماهي و اجزای آن5Kg– Fish – Liver oils and their fractions8
15042000ـ چربي و روغن ماهي و اجزای آنها، به­غير از روغن جگر5Kg– Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils8
15043000ـ چربي و روغن پستانداران دريايي و اجزای آنها5Kg– Fats and oils and their fractions, of marine mammals8
150500چربي پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنين لانولين.Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin).6
15050010ـ ـ ـ لانولين مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي5Kg— Lanoline used in the soap-making industry8
15050090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
15060000ساير چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و اجزای آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.5KgOther animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.8
1507روغن سويا و اجزای آن‏، حتي تصفيه‌شده، ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافتهSoya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
15071000ـ روغن خام، حتي صمغ گرفته20Kg– Crude oil, whether or not degummed8
15079000ـ ساير40Kg7– Other8
1508روغن ‌بادام زميني و اجزای آن، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغييرنيافته.Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
15081000ـ روغن خام15Kg– Crude oil8
15089000ـ ساير55Kg– Other8
1509روغن‌زيتون و اجزای آن، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافتهOlive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
150910ـ بكر (روغن زیتون):– Virgin:6
15091010ـ ـ ـ با بسته­بندی سه لیتر و کمتر55Kg—with packing 3 litters and less8
15091090ـ ـ ـ ساير26Kg— Other8
15099000ـ ساير55Kg– Other8
15100000ساير روغن‌ها و اجزای آنها كه منحصراً از زيتون به دست مي‌آيد، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته و مخلوط اين روغن‌ها يا اجزای آنها با روغن‌ها يا اجزای روغن‌هاي مشمول شماره 09  15.55KgOther oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 15.09.8
1511روغن نخل و اجزای آن، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
15111000ـ روغن خام40Kg– Crude oil8
151190ـ ساير:– Other:6
15119010ـ ـ ـ R.B.D40Kg— R.B.D.8
15119020— R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی5Kg—R.B.D for the usage of hygienic and ornamental industries8
15119040ـ ـ ـ استئارين بدون بو تصفيه شده بي‌رنگ RBD40Kg—Refined, bleached, deodorized Stearine8
15119090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
1512روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران كاذب (كارتام Carthame) يا روغن پنبه دانه و اجزای آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن دانه آفتابگردان يا روغن كارتام و اجزای آنها:– Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof:0
15121100ـ ـ روغن خام20Kg— Crude oil8
15121900ـ ـ ساير55Kg7— Other8
ـ روغن پنبه‌دانه و اجزای آن:– Cotton-seed oil and its fractions:0
15122100ـ ـ روغن خام، حتي ماده سمي (گوسيپول Gossypol) آن گرفته شده20Kg8— Crude oil, whether or not gossypol has been removed8
15122900ـ ـ ساير55Kg— Other8
1513روغن نارگيل (روغن كپرا)، روغن پالم‌كرنل Palm kernel)) يا روغن باباسو و اجزای آنها، حتي تصفيه شده، ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن نارگيل (روغن كپرا) و اجزای آن:– Coconut (copra) oil and its fractions:0
15131100ـ ـ روغن خام10Kg— Crude oil8
151319ـ‌ ـ ساير:— Other:6
15131910ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي خرده‌فروشي55Kg— In retail packings8
15131990ـ ـ ـ ساير10Kg— Other8
ـ روغن پالم كرنل يا روغن باباسو و اجزاء آنها:– Palm kernel or babassu oil and fractions thereof:0
15132100ـ ـ‌ روغن خام40Kg— Crude oil8
151329ـ ـ ساير:— Other:6
ـ ـ ـ RBD:— R.B.D. (refined, bleached, deodorized):0
15132911ـ ـ ـ ـ استئارين40Kgـ ـ ـ ـ stearin8
15132912ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارين40Kgـ ـ ـ ـ stearine kernel palm8
15132913ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی40Kgـ ـ ـ ـ For the usage of ornamental and hygienic industries8
15132919ـ ـ ـ ـ ساير40Kgـ ـ ـ ـ Other8
15132990ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
1514روغن كلزا يا كانولا (Rape)، (Rape, Seed, Colza, Rapc, Conola) روغن لفت، روغن خردل و اجزای آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك و اجزاء آن:– Low erucic acid rape or colza oil and its fractions:0
15141100ـ ـ روغن خام20Kg7,5— Crude oil8
15141900ـ ـ ساير55Kg— Other8
ـ ساير:– Other:0
15149100ـ ـ روغن خام10Kg— Crude oil8
15149900ـ ـ ساير10Kg— Other8
1515ساير چربي‌ها و روغن‌هاي ثابت نباتي (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزای آنها، حتي تصفيه‌شده، ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن تخم كتان و اجزای آن:– Linseed oil and its fractions:0
15151100ـ ـ روغن خام5Kg8— Crude oil8
15151900ـ ـ ساير10Kg8— Other8
ـ روغن ذرت و اجزای آن:– Maize (corn) oil and its fractions:0
15152100ـ ـ روغن خام10Kg— Crude oil8
15152900ـ ـ ساير55Kg— Other8
15153000ـ روغن كرچك و اجزای آن5Kg8– Castor oil and its fractions8
15155000ـ روغن كنجد و اجزای آن10Kg8– Sesame oil and its fractions8
151590ـ ساير :– Other:6
15159010ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزای آن5Kg— Tung oil and its fractions8
15159090ـ ـ ـ ساير15Kg— Other8
1516چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني يا نباتي و اجزای آنها، جزئاً يا كلاً هيدروژنه شده، اينتراستريفيه (Inter-esterified) ري ـ استريفيه (Re-esterified) يا الائيدينيزه (Elaidinised) تصفيه‌شده يا تصفيه نشده،  اما به نحو ديگري‌آماده‌ نشده.Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.4
15161000ـ چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و اجزای آنها20Kg– Animal fats and oils and their fractions8
151620ـ چربي‌ها و روغن‌هاي نباتي و اجزای آنها:– Vegetable fats and oils and their fractions:6
15162010ـ ـ ـ روغن جانشين كره كاكائو5Kg— Oil substitute of C.B.S.8
 C.B.S (Cocoa Butter Substite)0
15162020ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR5Kg— Oil of CBE, CBR8
15162090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
1517مارگارين؛ مخلوط‌ها يا فرآورده‌هاي خوراكي از چربي‌ها يا روغن‌هاي حيواني يا نباتي يا از اجزای چربي‌ها يا روغن‌هاي مختلف اين فصل، غير از چربي‌ها و روغن‌ها و اجزاء خوراكي آنها مشمول شماره 16  15.Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 15.16.4
15171000ـ مارگارين، باستثناي مارگارين مايع40Kg– Margarine, excluding liquid margarine8
151790ـ ساير:– Other:6
15179010ـ ـ ـ روغن خوك بدلي5Kg— Imitation lard8
15179090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
15180000چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني يا نباتي و اجزای آنها، پخته، اكسيدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پليمريزه شده به‌‌وسيله حرارت در خلأ يا در‌گاز بي‌اثر  (Inert Gas) يا به نحوي ديگر از لحاظ شيميايي تغيير يافته، به­استثناي آنهايي كه مشمول شماره 16  15  مي‌شوند؛  مخلوط‌ها  يا  فرآورده‌هاي غيرخوراكي چربي‌ها يا روغن‌هاي حيواني يا نباتي يا اجزای چربي‌ها يا روغن‌هاي مختلف اين فصل، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.10Kg8Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included.8
1519حذف شدهomited4
15200000گليسرول خام؛ آب‌ها و  محلول‌هاي قليايي گليسيرين‌دار.5KgGlycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes.8
1521موم­هاي نباتي (غير از تري‌گليسيريدها)، موم زنبور عسل يا موم ساير حشرات و موم كافوري (Spermaceti)، حتي تصفيه شده يا رنگ كرده.Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured.4
152110ـ موم‌هاي نباتي:– Vegetable waxes:6
15211010ـ ـ ـ موم‌هاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس5Kg— Natural waxes based on carno bee waxes8
15211090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
152190ـ ساير:– Other:6
15219010ـ ـ ـ موم زنبور عسل5Kg— Honey beewax8
15219020ـ ـ ـ موم‌هاي حشرات (شلاك)5Kg— Insect waxes (shellal)8
15219090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other:8
15220000دگراها (Degras)؛ تفاله‌هاي حاصل از عمل آوردن  اجسام  چرب  يا  موم‌هاي حيواني  يا  نباتي.5Kg8Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.8
16010000سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده‌هاي غذايي بر اساس اين محصولات.40KgSausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products.8
1602ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشاء يا خون.Other prepared or preserved meat, meat offal or blood.4
160210ـ فرآورده‌هاي هموژنيزه:– Homogenised preparations:6
16021010ـ ـ‌ ـ غذاهاي رژيمي (چيكن ميت)32Kg— Dietetic foods (chicken meat)8
16021090ـ ـ‌ ـ ساير40Kg— Other8
16022000ـ از جگر حيوانات40Kg– Of liver of any animal8
ـ از پرندگان خانگي مشمول شماره 05  01:– Of poultry of heading 01.05:0
16023100ـ ـ‌ از بوقلمون40Kg— Of turkeys8
16023200ـ ـ مرغان خانگي40Kg— Of fowls of the species Gallus domesticus8
(Gallus domesticus)0
16023900ـ ـ ساير40Kg— Other8
ـ از نوع خوك:– Of swine:0
16024100ـ ـ ژامبون و قطعات آن5Kg— Hams and cuts thereof8
16024200ـ ـ سردست و قطعات آن5Kg— Shoulders and cuts thereof8
16024900ـ ـ ساير و همچنين مخلوط‌ها5Kg— Other, including mixtures8
16025000ـ از نوع گاو40Kg– Of bovine animals8
16029000ـ ساير، همچنين فرآورده‌هاي خون حيوانات40Kg– Other, including preparations of blood of any animal8
16030000عصاره و شيره گوشت، ماهي يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات40KgExtracts and juices of meat, fish or crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates.8
1604فرآورده‌ها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و  بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي.Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs.4
ـ ماهي، كامل يا قطعه قطعه شده، به­استثناي ماهي قيمه شده:– Fish, whole or in pieces, but not minced:0
16041100ـ ـ ماهي آزاد (Salmon)40Kg— Salmon8
16041200ـ ـ شاه ماهي (Herrings)55Kg— Herrings8
16041300ـ ـ ماهي ساردين، ساردين كوچك55Kg— Sardines, sardinella and brisling or sprats8
16041400ـ ـ ماهي تن،  ‌ليستائو  (Listaos)     و  بونيت  ( گونه Sarda )40Kg— Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)8
16041500ـ ـ‌ ماهي مكرل (Mackerel)40Kg— Mackerel8
16041600ـ ـ‌ ماهي كولي، آنچوي (Anchois)55Kg— Anchovies8
16041700ـ ـ مارماهي‌ها55Kg–Eel8
16041800ـ ـ باله­های کوسه40Kg— shark fins8
16041900ـ ـ سایر40Kg–other8
16042000ـ ساير ماهي آماده55Kg– Other Prepared or preserved fish8
ـ خاويار و بدل خاويار:– Caviar and caviar substitutes:0
16043100ـ ـ خاويار55Kg— Caviar8
16043200ـ ـ بدل خاويار55Kg— Caviar Substitutes8
1605قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات، آماده شده يا كنسرو شده.Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved.4
16051000ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab)55Kg– Crab8
ـ ميگو و روبيان:– Shrimps and Prawns:0
16052100ـ ـ در ظرف غيرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد55Kg— not in airtight container8
16052900ـ ـ ساير55Kg– other8
16053000ـ لابستر دريايي (Lobster)55Kg– lobster8
16054000ـ ساير قشرداران55Kg– Other Crustaceans8
ـ صدف‌داران:-Molluscs:0
16055100ـ ـ صدف خوراكي oysters55Kg— oysters8
16055200ـ ـ گوش‌ماهي، شامل گوش‌ماهي‌هاي ماده55Kg— Scallops, including queen Scallops8
16055300ـ ـ صدف دوكفه‌اي55Kg— Mussels8
16055400ـ ـ ماهي نرم‌تن و ماهي مركب55Kg— Cuttle Fish and Squid8
16055500ـ ـ هشت پا55Kg— Octopus8
16055600ـ ـ گوشت صدف55Kg— Clams, Cockles and arkshells8
16055700ـ ـ حلزون صدف خوراكي55Kg— Abalone8
16055800ـ ـ حلزون‌ها، به‌غير از حلزون دريايي55Kg— snails, Other than Sea Snails8
16055900ـ ـ ساير55Kg— other8
ـ ساير بي‌مهرگان آبزي:– other aquatic invertebrates:0
16056100ـ ـ خيار دريايي55Kg— sea cucumber8
16056200ـ ـ توتیای دريايي55Kg— sea urchins8
16056300ـ ـ عروس دريايي55Kg— Jellyfish8
16056900— ساير55Kg— Other8
1701قند و شكر نيشكر يا چغندر و ساكارزCane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.4
خالص از لحاظ شيميايي، به حالت جامد.0
ـ شكر خام بدون اضافه كردن مواد خوشبوكننده يا مواد رنگ‌كننده:– Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:0
17011200ـ ـ از چغندر20Kg— Beet sugar8
17011300ـ ـ از نیشکر20Kg— cane suger8
17011400ـ ـ از سایر نیشکرها20Kg— canes suger other8
ـ ساير:– Other:0
17019100ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌يا رنگ‌كننده اضافه‌شده55Kg— Containing added flavouring or colouring matter8
17019900ـ ـ ساير55Kg— Other8
1702ساير قندها و شكرها، همچنين لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فروكتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شيميايي، به‌حالت‌جامد، شربت‌هاي قند بدون اينكه به آنها مواد خوشبو‌كننده يا رنگ‌كننده افزوده‌شده باشد؛ عسل مصنوعي، حتي مخلوط ‌شده  با عسل طبيعي؛  قند و ملاس‌هاي كارامليزه.Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.4
ـ لاكتوز و شربت لاكتوز:– Lactose and lactose syrup:0
17021100ـ ـ از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد5Kg— Containing by weight 99% or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter8
170219ـ‌ ـ ساير— Other6
17021910ـ ـ‌ ـ گالاکتوالیگوساکارید5Kg— Galacto oligo saccharides8
17021990ـ ـ‌ ـ ساير5Kg—Other8
17022000ـ قند و شربت درخت افرا32Kg– Maple sugar and maple syrup8
170230ـ گلوكز و شربت گلوكز، بدون فروكتوز يا اينكه به حالت خشك داراي كمتر از 20 درصد وزني فروكتوز باشد:– Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20% by weight of fructose:6
17023010ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز20Kg— Glucose and syrup Glucose8
17023090ـ ـ‌ ـ دکستروز20Kg— Dextrose8
17024000ـ گلوكز و شربت گلوكز، كه به حالت خشك داراي20Kg– Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar8
 20 درصد تا كمتر از 50 درصد وزني فروكتوز باشد،0
به­استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس)0
17025000ـ فروكتوز خالص از لحاظ شيميايي5Kg– Chemically pure fructose8
17026000ـ ساير فروكتوز و شربت فروكتوز كه به حالت خشك داراي بيش از 50 درصد وزني فروكتوز باشد، به­استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس)(Invert sugar)5Kg– Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar8
170290ـ ساير، همچنين ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربت‌هاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند:– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose6
17029010ـ ـ‌ ـ  مالتو دکسترین20Kg7—malto Dextrine8
17029090ـ ـ‌ ـ ساير10Kg7— Other8
1703ملاس‌هاي حاصل از استخراج يا تصفيه قند و شكر.Molasses resulting from the extraction or refining of sugar.4
17031000ـ ملاس‌هاي نيشكر5Kg8– Cane molasses8
17039000ـ ساير5Kg8– Other8
1704شيريني‌ (همچنين ‌شكلات‌ سفيد)،‌ بدون ‌كاكائو.Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.4
17041000ـ آدامس (Chewing-gum) حتي پوشيده شده از قند و شكر55Kg– Chewing gum, whether or not sugar-coated8
17049000ـ ساير55Kg7– Other8
180100دانه ‌كاكائو، ‌كامل ‌يا خردشده، خام يا بوداده.Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted.6
18010010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم15Kg— In packings of less than 10 kg8
18010090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
180200غلاف كاكائو، پوسته، پوست و ساير آخالCocoa shells, husks, skins and other cocoa waste6
كاكائو0
18020010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم15Kg— In packings of less than 10 kg8
18020090ـ ـ‌ ـ ساير15Kg8— Other8
1803خمير كاكائو، حتي چربي گرفته شده.Cocoa paste, whether or not defatted.4
18031000ـ چربي نگرفته10Kg– Not defatted8
18032000ـ كلاً ‌يا جزئاً چربي گرفته10Kg– Wholly or partly defatted8
18040000كره، چربي و روغن كاكائو.10Kg8Cocoa butter, fat and oil.8
180500پودر كاكائو، بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين‌كنندهCocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter6
18050010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم10Kg— in packings of less than 10 kg8
18050090ـ ـ‌ ـ ساير10Kg— Other8
1806شكلات و ساير فرآورده‌هاي خوراكي دارايChocolate and other food preparations containing cocoa.4
كاكائو.0
18061000ـ پودر كاكائو حاوي قند يا شكر يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوه شده به آن40Kg5– Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter8
18062000ـ ساير فرآورده‌ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه‌ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته‌بندي‌هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از 2 كيلوگرم باشد.32Kg5– Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg8
ـ ساير، عرضه شده به‌صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، ميله يا قلم (bar):– Other, in blocks, slabs or bars:0
18063100ـ ـ پر شده (Filled)55Kg7,5— Filled8
18063200ـ ـ پرنشده.55Kg7,5— Not filled.8
18069000ـ ساير55Kg7,5– Other8
1901عصاره مالت؛ فرآورده‌هاي غذايي از آرد، بلغور،‌زبره، نشاسته، فكول يا از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده يا حاوي كمتر از 40 درصد وزني كاكائوي محاسبه شده براساس كلاً چربي گرفته شده بوده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ فرآورده‌هاي غذايي محصولات مشمول شماره‌هايMalt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract that not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included.4
01  04 لغايت  04  04 ، كه فاقد كاكائو بوده يا كمتر از 5 درصد وزني داراي كاكائوي كاملاً چربي گرفته شده باشند و در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.0
19011000ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌­فروشی5Kg– Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale8
19012000ـ مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي شماره 05  1920Kg– Mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares of heading 19.058
190190ـ سایر :– Other:6
19019010ـ ـ ـ خوراك دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 23885Kg— Animal Feed valve locator according to national standard in 23888
19019090ـ ـ ـ ساير20Kg— Other8
1902خميرهاي غذايي، حتي پخته شده يا پر شدهPasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or prepared.4
 (با گوشت يا ساير مواد) يا آماده شده به نحوي ديگر، از قبيل اسپاگتي، ماكاروني، رشته فرنگي، لازانيا (Lasagna)، نيوكي (Gnocchi)، راويولي (Ravioli)، كان نللوني (Cannelloni)، كوسكوس (Couscous)، حتي آماده شده.0
ـ خميرهاي غذايي پخته‌نشده و پرنشده و آماده نشده به نحوي ديگر:– Uncooked pasta, not stuffed or not otherwise prepared:0
19021100ـ ـ حاوي تخم‌مرغ55Kg— Containing eggs8
19021900ـ ـ ساير55Kg— Other8
19022000ـ خميرهاي غذايي پر شده ( حتي پخته شده يا آماده شده به نحوي ديگر)55Kg– Stuffed pasta, whether or cooked or otherwise prepared8
19023000ـ ساير خميرهاي غذايي55Kg7– Other pasta8
19024000ـ كوسكوس55Kg– Couscous8
19030000تاپيوكا و بدل‌هاي آن تهيه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌هاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند.15KgTapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms.8
1904فرآورده‌ها براساس غلات كه با عمل پف كردن (Swelling) يا تفت دادن به دست آمده باشند (مثلاً، كورن فليكز Corn- Flakes)؛ غلات (غير از ذرت) به صورت دانه يا به شكل فلس يا ساير دانه‌هاي كار شده (به‌استثناي آرد، بلغور و زبره)، پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn- flaks); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), precooked, or inan otherwise prepared, not elsewhere specified or included.4
19041000ـ فرآورده‌هاي غلات كه با عمل پف‌كردن يا تفت دادن به دست آمده باشد.55Kg7– Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products8
19042000ـ فرآورده‌هاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگه‌هاي غلات تفت داده نشده و برگه‌هاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده.55Kg– Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals.8
19043000ـ خرده گندم برشته55Kg– Bulgur wheat8
19049000ـ ساير55Kg– Other8
1905محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكوئيت‌سازي، حتي داراي كاكائو؛ فطير (Communion wafers) كاشه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي لاك و مهر، خميرهاي خشك كرده آرد، نشاسته يا فكول به‌شكل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products.4
19051000ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot)55Kg– (Crispbread), Known as (knackebrot)8
19052000ـ نان زنجبيلي و همانند55Kg– Gingerbread and the like8
ـ بيسكوئيت‌هايي كه به آنها مواد شيرين‌كننده افزوده‌اند؛ وافل‌ها (Waffles) و ويفرها (Wafers):– Sweet biscuits; waffles and wafers:0
19053100ـ ـ بيسكوئيت‌هايي كه به آنها مواد شيرين‌كننده افزوده‌اند55Kg7— Sweet biscuits8
19053200ـ ـ وافل‌ها و ويفرها55Kg7— Waffles and wafers8
19054000ـ نان سوخاري (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه55Kg– Rusks, toasted bread and similar toasted products8
190590ـ ساير:– Other:6
19059010ـ ـ‌ ـ كاشه براي دارو5Kg— Cachets for pharmaceutical use8
19059090ـ ـ‌ ـ ساير55Kg— Other8
2001سبزيجات، ميوه‌ها و ساير اجزای خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه(اسيد استيك).Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.4
20011000ـ خيار و خيار ريز (خيار ترشي)40Kg7– Cucumbers and gherkins8
20019000ـ ساير40Kg7– Other8
2002گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده به­جز در سركه يا در جوهر سركه (اسيد استيك)Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid4
20021000ـ گوجه فرنگي، كامل يا به صورت قطعه قطعه55Kg– Tomatoes, whole or in pieces8
200290ـ ساير:– Other:6
20029010ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگي55Kg— Tomato paste8
20029090ـ ـ ـ ساير55Kg— Other8
2003قارچ و دنبلان زميني، آماده يا محفوظ شده به­جز در سركه يا در جوهر سركه.Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid.4
20031000ـ قارچ از گونه آگاريكوس (Agaricus)40Kg– Mushrooms of the genus Agaricus8
20039000ـ ساير40Kg– Other8
2004ساير سبزيجات آماده يا محفوظ شده به­جز در سركه يا در جوهر سركه، يخ زده، غير از محصولات مشمول شماره 06  20.Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 20.064
20041000ـ سيب‌زميني40Kg– Potatoes8
20049000ـ ساير سبزيجات و مخلوط‌هاي آنها40Kg– Other vegetables and mixtures of vegetables8
2005ساير سبزيجات آماده يا محفوظ شده به­جز در سركه يا جوهر سركه، يخ نزده؛ غير از محصولات مشمول شماره 06  20.Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06.4
20051000ـ سبزيجات هموژنيزه40Kg– Homogenised vegetables8
20052000ـ سيب‌زميني40Kg– Potatoes8
20054000ـ نخود فرنگي (Pisum sativum)40Kg– Peas (Pisum sativum)8
ـ لوبيا (گونه Phaseolus, ، گونه vigna):– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):0
20055100ـ ـ لوبيا به صورت دانه40Kg— Beans, shelled8
20055900ـ ـ ساير40Kg— Other8
20056000ـ مارچوبه40Kg– Asparagus8
20057000ـ زيتون55Kg– Olives8
20058000ـ ذرت شيرين Zea mays) نوع (Saccharata40Kg– Sweet corn (Zea mays var. saccharata)8
ـ ساير سبزيجات و مخلوط‌هاي سبزيجات:– Other regtables Mixtures of Vegetables:0
20059100ـ ـ جوانه بامبو40Kg— Bamboo shoots8
20059900ـ ـ ساير40Kg7— Others8
20060000سبزيجات، ميوه،‌ميوه‌هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزای نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور).40KgVegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).8
2007مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمير ميوه‌ كه به وسيله پختن به دست‌آمده با يا بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كنندهJams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut paste, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter4
200710ـ فرآورده‌هاي هموژنيزه:– Homogenised preparations:6
20071010ـ ـ‌ ـ پوره ميوه‌هاي گرمسيري (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي و تمبر هندی)5Kg6,8— Puree and concentrate of tropical fruits (pineapples, bananas, mangoes, guavas, passion fruits, lichens and tamarind)8
20071090ـ ـ‌ ـ ساير55Kg6— Other8
ـ ساير:– Other:0
20079100ـ ـ مركبات55Kg5— Citrus fruits8
200799ـ ـ‌ ساير:— Other:6
20079910ـ ـ‌ ـ پوره موز، انبه، پشن‌فروت، ليچي و آناناس5Kg6,5,7,8— Puree of banana, mango, guava, passion fruit, and lichen, pineapple8
20079990ـ ـ‌ ـ ساير55Kg6,5,7— Other8
2008ميوه‌و ساير اجزای ‌خوراكي نباتات،‌آماده يا محفوظ شده به نحوي ديگر با يا بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا الكل، كه درجاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.4
ـ ميوه‌هاي سخت پوست، بادام زميني و ساير دانه‌ها، حتي مخلوط شده با يكديگر:– Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:0
20081100ـ ـ بادام زميني40Kg— Ground-nuts8
20081900ـ ـ ساير، همچنين مخلوط‌ها40Kg5— Other, including mixtures8
20082000ـ آناناس20Kg5– Pineapples8
20083000ـ مركبات20Kg6,5– Citrus fruit8
20084000ـ گلابي40Kg5– Pears8
20085000ـ زردآلو40Kg5– Apricots8
20086000ـ گيلاس و آلبالو40Kg5– Cherries8
20087000ـ هلو، همچنين شليل و شفتالو20Kg5– Peaches, including nectarines8
20088000ـ توت فرنگي40Kg– Strawberries8
ـ ساير،‌همچنين مخلوط‌ها به­استثناي آنهايي كه مربوط به شماره فرعي 19  2008 مي‌باشند:– Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19:0
20089100ـ ـ مغز نخل (Palm heart)40Kg5— Palm hearts8
20089300— قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)40Kg— cranberries(vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)8
20089700ـ ـ مخلوط ها40Kg5— Mixtures8
20089900ـ ـ ساير40Kg6,5— Other8
2009آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه( (Grape must) و آب سبزيجات، تخمير نشده و بدون افزودن الكل، با يا بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده.Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.4
ـ آب پرتقال:– Orange juice:0
20091100ـ ـ يخ‌زده32Kg6— Frozen8
20091200ـ ـ يخ نزده، با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55Kg6— Not frozen, of a Brix value not exceeding 208
20091900ـ ـ ساير32Kg6— Other8
ـ آب گريپ‌فروت (شامل Pomelos):– Grapefruit (including pomelos) juice :0
20092100ـ‌ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55Kg6— Of a Brix value not exceeding 208
20092900ـ ـ ساير32Kg6— Other8
ـ آب هر يك از مركبات ديگر به تنهايي:– Juice of any other single citrus fruit:0
20093100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55Kg6— Of a Brix value not exceeding 208
20093900ـ ـ‌ ساير32Kg6— Other8
ـ آب آناناس:– Pineapple juice:0
20094100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55Kg6— Of a Brix value not exceeding 208
200949ـ ـ ساير:— Other:6
20094910ـ ـ‌ ـ آب‌ميوه تغليظ شده (كنسانتره)5Kg6,8— Concentrated fruit juice8
20094990ـ ـ‌ ـ ساير32Kg— Other8
20095000ـ آب گوجه‌فرنگي55Kg6– Tomato juice8
ـ آب انگور (همچنين آب انگور تازه):– Grape juice (including grape must):0
20096100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 30 تجاوز نكند55Kg— Of a Brix value not exceeding 308
20096900ـ ـ ساير55Kg— Other8
ـ آب سيب:– Apple juice:0
20097100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55Kg– Of a Brix value not exceeding 208
20097900ـ ـ ‌ساير55Kg— Other8
ـ آب هر يك از ميوه‌ها و سبزيجات به تنهايي:– Juice of any other single fruit or vegetable:0
20098100ـ ـ آب قره‌قاط55Kg— Cranberry (vaccinium macrocorpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)8
200989ـ ـ ساير:— Other:6
20098910ـ ـ‌ ـ آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)5Kg6— Concentrated fruit juice (bananas, mongoes, guavas, passion fruits, and lichens)8
20098990ـ ـ‌ ـ ساير55Kg6— Other8
20099000ـ مخلوط‌هاي آب‌ميوه و سبزيجات55Kg6– Mixtures of juices8
2101عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌‌هاي (Concentrates) قهوه، چاي يا ماته و فرآورده‌ها براساس اين محصولات يا براساس قهوه، چاي يا ماته؛ كاسني بو داده و ساير بدل‌هاي قهوه بو داده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌هاي آنها.Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.4
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌هاي قهوه و فرآورده‌ها براساس اين عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس قهوه:– Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:0
21011100ـ ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌ها10Kg8— Extracts, essences and concentrates8
21011200ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس قهوه10Kg8— Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee8
21012000ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌هاي چاي يا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس اين عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس چاي يا ماته10Kg– Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or maté8
21013000ـ كاسني بو داده و ساير بدل قهوه‌هاي بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده آنها10Kg– Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof8
2102مخمرها (فعال يا غيرفعال)؛ ساير موجودات ذره‌بيني تك سلولي مرده (به­استثناي واكسن‌هاي  شمارهYeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 30.02); prepared baking powders.4
 02  30)؛ بيكينگ‌پودر آماده (Baking powder).0
21021000ـ مخمرهاي فعال5Kg– Active yeasts8
21022000ـ مخمرهاي غيرفعال، ساير موجودات ذره‌بيني5Kg– Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead8
تك سلولي مرده0
21023000‌ـ بيكينگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders).15Kg– Prepared baking powders8
2103فرآورده‌ها براي سس و سس‌هاي آماده شده؛ چاشني‌ها و ادويه‌هاي مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard.4
21031000ـ سس سويا40Kg– Soya sauce8
21032000ـ كچاپ گوجه‌فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سس‌هاي گوجه فرنگي55Kg7– Tomato ketchup and other tomato sauces8
21033000ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده5Kg8– Mustard flour and meal and prepared mustard8
21039000ـ ساير55Kg7– Other8
2104سوپ و آبگوشت و فرآورده‌هاي مربوط به آنها، فرآورده‌هاي غذايي مركب (Composite) هموژنيزه.Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations.4
21041000ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌هاي مربوط به آنها55Kg– Soups and broths and preparations therefor8
21042000ـ فرآورده‌هاي غذايي ‌مركب (Composite)،‌ هموژنيزه55Kg– Homogenised composite food preparations8
21050000بستني و ساير شربت‌هاي يخ‌زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو.55KgIce cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.8
2106فرآورده‌هاي غذايي كه درجاي ديگري گفته نشده و  مشمول  شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Food preparations not elsewhere specified or included.4
210610ـ تغليظ شده‌هاي پروتئين و مواد پروتييني تكستوره (Textured) :– Protein concentrates and textured protein substances6
21061010— مواد پروتئيني تكستوره5Kg— Textured Protein Substances8
21061011ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئيني تكستوره سويا15Kg—- Soya Textured Protein Substances:8
21061019—- ساير5Kg—- Other8
21061030ـ ـ‌ ـ شير لاكتومي5Kg— Milk lactomin8
21061090ـ ـ‌ ـ ساير20Kg— Other8
210690ـ ساير:3– Other:6
21069010ـ ـ‌ ـ استابيلايزر5Kg3— Stabilizers8
21069020ـ ـ‌ ـ امولسيفاير5Kg3— Emulsifiers8
21069030ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراكي5Kg3— Food shaping powder8
21069040ـ ـ‌ ـ ژل كيك20Kg3— Cake Jel8
21069050ـ ـ‌ ـ آنتي‌اكسيدان5Kg3— Antioxidant8
21069060ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده15Kg3— Improver8
21069080ـ ـ‌ ـ مكمل غذايي20Kg3,8— Complementary food8
21069085ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند40kg3— no sugar chewing gum8
21069090ـ ـ‌ ـ ساير10Kg6,3— Other8
2201آب،‌همچنين آب‌هاي معدني طبيعي يا مصنوعي (Artificial) و آب‌هاي گازدار شده، كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا خوشبو كننده اضافه نشده باشد؛ يخ و برف.Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow.4
22011000ـ آب‌معدني و آب گازدار شده55L7– Mineral waters and aerated waters8
22019000ـ ساير55L– Other8
2202آب، همچنين آب‌هاي معدني و آب‌هاي گازدار شده‌ كه به آنها قند يا ساير موادشيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه شده باشد، و ساير نوشابه‌هاي غيرالكلي، به­استثناي آب ميوه  يا آب سبزيجات مشمول شماره09  20.Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.4
22021000ـ آب، همچنين آب‌هاي معدني و آب‌هاي گازدار شده كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه شده باشد55L7– Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured8
ـ ساير:– Other:0
22029100— آبجوی غیرالکلی55L–Non-alcoholic beer8
220299— سایر:— Other:6
22029910— مكمل‌هاي غذايي مايع20L7— Liquid Food Supplement (drinks)8
22029990— ساير55L7— Other8
22030000آبجو تهيه شده از مالت5LBeer made from malt8
2204شراب انگور تازه، همچنين شراب‌هاي غني شده با الكل؛ آب انگور تازه (Grape must) غير از آنهايي‌كه مشمول شماره 09  20 هستند.Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09.4
22041000ـ شراب كف‌دار5L– Sparkling wine8
ـ ساير شراب‌ها؛ آب انگور تازه، كه با افزودن الكل از تخمير آن جلوگيري يا تخمير آن متوقف شده باشد:– Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:0
22042100ـ ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر5L— In containers holding 2 L or less8
22042200ـ ـ در ظرف بیشتر از 2 لیتر تا 10 لیتر5L–in containers holding more than 2 L but not more than 10L8
22042900ـ ـ ساير5L— Other8
22043000ـ ساير آب‌انگورهاي تازه (Grape must)5L– Other grape must8
2205ورموت و ساير شراب‌هاي انگور تازه كه با نباتات يا با مواد معطر خوشبو شده باشد.Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.4
22051000ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر5L– In containers holding 2 L or less8
22059000ـ ساير5L– Other8
22060000ساير نوشابه‌هاي‌تخميرشده  (مثلاً: شراب‌ سيب (Cidre)، شراب گلابي (Perry)، شراب عسل (Mead)، شراب برنج (Sake)؛ مخلوط نوشابه‌هاي‌ تخميرشده و مخلوط نوشابه‌هاي تخمير شده و مخلوط نوشابه‌هاي  غيرالكلي، كه در جاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.5LOther fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sake); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.8
2207الكل اتيليك تقليب نشده (undenatured) كه الكل آن 80 درصد حجمي يا بيشتر باشد؛ الكل اتيليك و ساير عرق‌هاي (Spirits) تقليب شده به هر ميزان.Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.4
220710ـ الكل اتيليك تقليب نشده كه درجه الكل آن– Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher6
 80 درصد حجمي يا بيشتر باشد:0
22071010ـ ـ‌ ـ اتانول (الكل اتيليك، هيدرواكسيد) 100 درصد خالص10L5,8— Ethanol (cthly alcohol-hydroxide) 100% pure8
22071090ـ ـ‌ ـ ساير55L5— Other8
22072000ـ الكل اتيليك و ساير عرق‌ها، تقليب شده،به هر ميزان55L5– Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength8
2208الكل اتيليك تقليب نشده كه درجه الكل آن كمتر از 80 درصد حجمي باشد، عرق، ليكور و ساير نوشابه‌هاي الكل‌دار.Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages.4
22082000ـ عرق حاصل از تقطير شراب انگور يا تفاله انگور5L– Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc8
22083000ـ ويسكي5L– Whiskies8
22084000ـ رم (Rum) (نوشيدني الكلي كه از نيشكر، شيره قند و غيره مي‌گيرند) و ساير مشروبات الكلي (Spirits) حاصل از تقطير فرآوردهاي تخمير شده نيشكر5L-Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products8
22085000ـ نوشابه‌هاي الكل‌دار موسوم به جين (Gin) و عرق سرو كوهي (Geneva)5L– Gin and Geneva8
22086000ـ ودكا5L– Vodka8
22087000ـ ليكورها و كورديال‌ها5L– Liqueurs and cordials8
22089000ـ ساير5L– Other8
22090000سركه خوراكي و بدل سركه خوراكي كه از جوهر سركه به دست مي‌آيد.20LVinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.8
2301آرد،  زبره و به‌هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء، از ماهي‌ها يا قشرداران، از صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات، نامناسب براي خوراك انسان؛ تفاله چربي‌هاي حيواني.Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves.4
23011000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربي‌هاي حيواني5Kg– Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves8
23012000ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات5Kg– Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates8
2302سبوس، فضولات و ساير آخال، حتي به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از الك‌كردن، آسياب‌كردن يا از ساير عمليات بر روي غلات يا نباتات غلافدار به دست مي‌آيند.Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants.4
23021000ـ از ذرت5Kg– Of maize (corn)8
23023000ـ از گندم5Kg– Of wheat8
23024000ـ از ساير غلات15Kg– Of other cereals8
23025000ـ از نباتات غلافدار5Kg– Of leguminous plants8
2303تفاله نشاسته‌سازي و تفاله‌هاي همانند، تفاله چغندر، تفاله نيشكر و ساير آخال‌هاي قندسازي، تفاله‌ها و آخال‌هاي آبجوسازي يا تقطير، حتي به هم فشرده به شكل “حبه يا گلوله”.Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of “pellets”.4
23031000ـ تفاله نشاسته‌سازي و تفاله‌هاي همانند5Kg– Residues of starch manufacture and similar residues8
23032000ـ تفاله چغندر، تفاله نيشكر و ساير آخال‌هاي قندسازي5Kg– Beetpulp, bagasse and other waste of sugar manufacture8
23033000ـ تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير5Kg– Brewing or distilling dregs and waste8
23040000كنجاله (Oil-cake) و ساير آخال‌هاي جامد، حتي خرد‌شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله‌ كه از استخراج روغن سويا به دست مي‌آيد.10KgOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil.8
23050000كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد، حتي‌ ساييده شده  يا به هم فشرده  به شكل حبه  يا گلوله كه  از استخراج روغن‌ بادام زميني (Arachide) به دست مي‌آيد.10KgOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil.8
2306كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد، حتي ساييده شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج چربي‌ها يا روغن‌‌هاي نباتي به دست مي‌آيند، غير از آنهايي كه مشمول شماره‌هايOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05.4
 04  23 يا 05  23 مي‌شوند.0
23061000ـ از پنبه‌دانه10Kg– Of cotton seeds8
23062000ـ از دانه كتان10Kg– Of linseed8
23063000ـ از تخم آفتابگردان10Kg– Of sunflower seeds8
ـ از دانه‌هاي كلزا يا كانولا :– Of rape or colza seeds:0
23064100ـ ـ از دانه‌هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك10Kg— Of low erucic acid rape or colza seeds8
23064900ـ ـ ساير10Kg— Other8
23065000ـ از نارگيل يا از كپرا (Copra)10Kg– Of coconut or copra8
23066000ـ از مغز هسته و ميوه نخل10Kg– Of palm nuts or kernels8
230690ـ ساير:– Other:6
23069010ـ ـ ـ كنجاله گلرنگ10Kg— cake safflawer8
23069090ـ ـ ـ ساير10Kg— other8
23070000لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol).55KgWine lees; argol.8
23080000مواد نباتي و تفاله‌هاي نباتي، آخال و محصولات فرعي نباتي حتي به هم‌فشرده به شكل حبه يا گلوله، از انواعي كه براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره‌ ديگر تعرفه نشده باشد.5KgVegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.8
2309فرآورده‌ها از انواعي كه براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.Preparations of a kind used in animal feeding.4
23091000ـ  غذا  براي  سگ  يا  گربه، بسته‌بندي شده  بـــراي خرده فروشي5Kg8– Dog or cat food, put up for retail sale8
230990ـ ساير:3– Other :6
23099010ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان5Kg— Food for shrimps8
23099020ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آبزیان5Kg– Food for other cultured aquatic life8
23099030ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراك آماده دام و طيور10Kg— Complementary concentrate of cattle feed and poultry8
23099040ـ ـ ـ خوراك آماده دام و طيور5Kg— cattle feed and poultry8
23099090ـ ـ ـ ساير5Kg8– Others8
2401توتون و تنباكوي خام يا نساخته؛ آخال آنها.Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.4
24011000ـ توتون و تنباكو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده5Kg– Tobacco, not stemmed/stripped8
24012000ـ توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ‌هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد.5Kg– Tobacco, partly or wholly stemmed stripped8
24013000ـ آخال توتون و تنباكو5Kg– Tobacco refuse8
2402سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده)؛ سيگاريلو (Cigarillos) و سيگار، از توتون يا از بدل توتون.Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes.4
24021000‌ـ سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده) و سيگاريلو، حاوي توتون20Kg– Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco8
24022000ـ سيگار حاوي توتون5Kg– Cigarettes containing tobacco8
24029000ـ ساير5Kg– Other8
2403ساير توتون‌ها و تنباكوهاي ساخته شده و بدل توتون‌ها و تنباكوهاي ساخته شده؛ توتون‌ و تنباكوي (هموژنيزه) يا (دوباره ساخته شده) (Reconstituded)؛ عصاره و اسانس توتون و تنباكوOther manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes, “homogenized” or “reconstituted” tobacco, tobacco extracts and essences.4
ـ تنباكوي سيگار حتي اگر شامل بدل تنباكو به هر نسبتي باشد:– smoking tobacco whether or not containing Tabacco subsititutes in any proportion :0
24031100— تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل5Kg–Water pipe Tobacco specifead in Subheeding 1 to this chapter8
24031900ـ ـ ساير5Kg— Other8
ـ ساير:– Other:0
24039100ـ ـ‌ توتون و تنباكوي «هموژنيزه» يا «دوباره ساخته»5Kg— “Homogenised” or “reconstituted” tobacco8
24039900ـ ـ ساير5Kg— Other8
250100نمك (از جمله نمك آماده براي سر سفره و نمك تقليب‌شده) و كلرور سديم خالص, حتي به صورت محلول آبكي يا اينكه به آن عوامل ضدتوده شده يا عوامل سيال كننده اضافه شده باشد؛ آب دريا.Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water.6
25010010ـ ـ‌ ـ نمك معمولي (از جمله نمك آماده براي سر سفره و نمك تقليب شده)5Kg— Ordinary salt (including table and denatured salt)8
25010020ـ ـ‌ ـ براي تغيير شيميايي (جداسازي سديم از كلر) براي تهيه ساير مواد10Kg— For chemical alteration (to separate sodium from chlorine to produce other materials.8
25010030ـ ـ‌ ـ تغيير يافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده)5Kg— Modified for industrial uses (including purified)8
25010040ـ ـ‌ ـ كلرور سديم داراي گريد دارويي5Kg— Sodium chloride of pharmaceutical grade imported by producers of medicines8
25010090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
25020000پيريت آهن تفته نشده.5KgUnroasted iron pyrites.8
250300گوگرد از هر نوع، باستثناي گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (precipitated sulphor) و گوگرد كولوئيدال.Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur.6
25030010ـ ـ‌ ـ خام يا تصفيه نشده5Kg— Crude or unrefined8
25030090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
2504گرافيت طبيعي.Natural graphite.4
250410ـ به صورت گرد يا فلس:– In powder or in flakes:6
25041010ـ ـ‌ ـ فلس كريستالين ( به­جز گرد)5Kg— flakes (other than flake powder) crystaline8
25041090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
25049000ـ ساير5Kg– Other8
2505شن و ماسه طبيعي از هر نوع، حتي رنگ‌شده، غير از شن و ماسه داراي فلز مشمول فصل 26.Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metalbearing sands of Chapter 26.4
250510ـ شن و ماسه سيليسي و شن و ماسه كوارتزي:– Silica sands and quartz sands6
25051010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن5Kg— Silica sands containing by weight 95 percent or more of silica and 0.6 percent or less of iron oxide8
25051090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
25059000ـ ساير5Kg– Other8
2506كوارتز (غير از شن و ماسه‌هاي طبيعي )؛ كوارتزيت، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل.Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.4
250610ـ كوارتز:– Quartz6
25061010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه (به غير از طبيعي) داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن5Kg— Containing by weight 95 percent or more of silica and 0.6 percent or less of iron oxide8
25061090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
25062000ـ كوارتزيت (Quartzite)5Kg– Quartzite8
250700كائولن و ساير خاك‌هاي رس كائوليني، حتي تكليس شده:2Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined.6
25070010ـ ـ‌ ـ كائولن5Kg— Kaolin8
25070090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
2508ساير خاك‌هاي رس (به­استثناي خاك رس متسع شماره 06  68)، آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت، حتي تكليس شده؛ موليت؛ خاك شاموت يا خاك ديناس.Other clays (not including expanded clays of heading 68.06), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths.4
25081000ـ بنتونيت5Kg– Bentonite8
25083000ـ خاك رس نسوز5Kg– Fire-clay8
250840ـ ساير خاك رس‌ها :– Other clays6
25084010ـ ـ ـ خاك رس رنگ زدا و گل سرشور5Kg— discoloar Clay and Shampoo mud8
25084090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
25085000ـ آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت5Kg– Andalusite, kyanite and sillimanite8
25086000ـ موليت5Kg– Mullite8
250870ـ خاك شاموت يا خاك ديناس– Chamotte or dinas earths6
25087010ـ ـ‌ ـ خاك شاموت10Kg— Chamotte earth8
25087020ـ ـ‌ ـ خاك ديناس10Kg— Dinas earth8
250900گل سفيد (Chalk).Chalk.6
25090010ـ ـ‌ ـ خام5Kg8— Crude8
25090090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg8— Other8
2510فسفات كلسيم طبيعي، فسفات آلومينیوم كلسيك طبيعي و گل سفيد فسفاته.Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk.4
25101000ـ آسياب‌نشده5Kg– Unground8
25102000ـ آسياب شده5Kg– Ground8
2511سولفات باريم طبيعي (باري‌تين)؛ كربنات باريم طبيعي (ويتريت)، حتي تكليس شده، غير از اكسيد باريم شماره 2816.Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 28.16.4
251110ـ سولفات باريم طبيعي (باريت):– Natural barium sulphate (barytes)6
25111010ـ ـ‌ ـ آسياب شده15Kg— Ground8
25111090ـ ـ‌ ـ ساير15Kg— Other8
25112000ـ كربنات باريم طبيعي (ويتريت)5Kg– Natural barium carbonate (witherite)8
25120000خاك سيليسي سنگواره (مثلاً، كيزلگور، تريپوليت، دياتوميت) و ساير خاك‌هاي سيليسي همانند،‌كه وزن مخصوص ظاهري آنها از 1 تجاوز نكند، حتي تكليس شده.5KgSiliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less.8
2513سنگ پا (Pumice stone)؛ ريگ سنباده؛ سنگ سنباده طبيعي، بيجاده طبيعي و ساير ساينده‌هاي طبيعي، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشند.Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated.4
25131000ـ سنگ پا5Kg– Pumice stone8
251320ـ ريگ سنباده، سنگ سنباده طبيعي بيجاده طبيعي و ساير ساينده‌هاي طبيعي:– Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives:6
25132010ـ ـ‌ ـ كار نشده يا به صورت قطعات نامنظم5Kg— Unwrought8
25132090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
25140000سنگ لوح، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مستطيل.26KgSlate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.8
2515سنگ مرمر، سنگ‌هاي تراورتن، سنگ‌هاي اكوسين و ساير سنگ‌هاي آهكي براي تراش (Monumental) يا ساختمان كه وزن مخصوص ظاهري آنها مساوي 5/2 يا بيشتر باشد، و سنگ رخام (Alabaster)، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده، به‌ وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل.Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.4
ـ سنگ‌هاي مرمر و سنگ‌هاي تراورتن:– Marble and travertine:0
251511ـ ـ‌ كار نشده يا ناهمواري گرفته شده3— Crude or roughly trimmed6
25151110ـ ـ‌ ـ  مرمر5Kg— Marble8
25151120ـ ـ‌ ـ  تراورتن5Kg— Travertine8
25151130ـ ـ‌ ـ  سنگ­های موسوم به چینی و کریستال5Kg— Known as the chinese stones and crystals8
25151190ـ ـ‌ ـ  مرمریت5Kg—Marbly8
25151200ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل5Kg3— Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape8
25152000ـ سنگ‌هاي اكوسين و ساير سنگ‌هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)5Kg3– Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster8
2516سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سياه (Basalt)، ماسه‌سنگ و ساير‌سنگ‌هاي تراش يا ساختمان حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده، به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل.Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.4
ـ سنگ خارا (Granite):– Granite:0
25161100ـ ـ كار نشده يا ناهمواري گرفته شده5Kg3— Crude or roughly trimmed8
25161200ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به5Kg3— Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape8
 صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل:0
25162000ـ ماسه سنگ (Sandstone)5Kg3– Sandstone8
25169000ـ ساير سنگ‌هاي تراش يا ساختمان5Kg3– Other monumental or building stone8
2517قلوه سنگ، ريگ، سنگ‌هاي خرد شده، از انواعي كه عموماً  براي بتون‌ريزي يا براي سنگ‌ريزي راه‌ها، يا براي راه‌‌آهن يا ساير بالاست‌ها (Ballasts)، به كار مي‌رود، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشد؛  ماكادام  مواد مذاب ‌معدني، ماكادام جوش و ساير آخال طبيعي همانند، حتي اگر حاوي  موادي  باشد كه در  قسمت اول اين شماره ذكر شده است؛ تارماكادام (Tarmacadam)؛ دانه، تراشه و خاك‌ سنگ‌هاي شماره 15  25 يا 16  25، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشند.Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or not heat-treated.4
251710ـ قلوه سنگ، ريگ، سنگ‌هاي خردشده، از انواعي كه عموماً‌ براي  بتون‌ريزي يا براي سنگ‌ريزي راه‌ها، راه‌آهن يا ساير بالاست‌ها به كار مي‌رود، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشد:– Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated6
25171010ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ريگ، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق10Kg— Pebbles, gravel, shingle and flint8
25171020ـ ـ‌ ـ دولوميت خرد شده يا شکسته شده5Kg— Crushed or cut dolomite8
25171090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
25172000ـ ماكادام مواد مذاب معدني، ماكادام جوش يا ساير آخال صنعتي همانند، حتي اگر حاوي مواد مذكور در شماره فرعي 10  2517 باشد5Kg– Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 2517.108
25173000ـ تارماكادام5Kg– Tarred macadam8
ـ‌ دانه‌ريز، تراشه و پودر سنگ‌هاي شماره 15  25 يا– Granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or not heat-treated:0
16  25، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشند؛0
25174100ـ ـ از مرمر10Kg4— Of marble8
25174900ـ ـ ساير5Kg— Other8
2518دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده  به وسيله اره  يا به نحوي ديگر،  به صورت  بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل؛ چينه دولومي (ramming mix).Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix.4
25181000ـ دولوميت تكليس يا تفته نشده5Kg– Dolomite, not calcined or sintered8
25182000ـ دولوميت تكليس شده يا تفته شده5Kg– Calcined or sintered dolomite8
25183000ـ چينه دولوميت (ramming mix)15Kg– Dolomite ramming mix8
2519كربنات منيزيم طبيعي (منيزيت)؛ منيزي ذوب شده با برق، منيزي مرده از طريق تكليس (تفته) (Sintered)، حتي اگر حاوي مقادير كمي از ديگر اكسيدها باشد كه قبل از تفته كردن به آن افزوده شده است؛ ساير اكسيدهاي منيزيم حتي خالص.Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure.4
25191000ـ كربنات منيزيم طبيعي (منیزیت)5Kg– Natural magnesium carbonate (magnesite)8
251990ـ ساير:– Other:6
25199010ـ ـ‌ ـ منيزيت مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميايي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) حداکثر 93درصد Fe2O3 كمتر از سه درصد10Kg— Dead-burned magnesite from Sintered of magnesium oxide content 93% or less, fe2o3 less than 3%8
25199020ـ ـ‌ ـ كربنات منيزيم تكليس شده5Kg— Calcined magnesium carbonate8
25199030ـ ـ‌ ـ پودر اكسيد منيزيم ذوب شده وارداتي توسط توليدكنندگان لامپ5Kg— Fused magnesium oxide powder imported by bulb producers8
25199090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
2520سنگ گچ؛ انيدريت؛ گچ (شامل سنگ گچ تكليس‌شده يا سولفات كلسيم)، حتي رنگ‌كرده، يا مقادير كمي مواد تندكننده يا كندكننده به آن افزوده شده باشد.Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders.4
25201000ـ سنگ گچ؛ انيدريت5Kg– Gypsum; anhydrite8
25202000ـ گچ15Kg– Plasters8
25210000گدازه سنگ آهک (limestone flux)؛ سنگ آهک و سایر سنگ­های آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سيمان.5KgLimestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.8
2522آهك زنده، آهك آبديده (آهك مرده) و آهك هيدروليك، غير از اكسيد و هيدرواكسيد كلسيم مشمول شماره 25  28.Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 28.25.4
25221000ـ آهك زنده5Kg4,8– Quicklime8
25222000ـ آهك آبديده (آهك مرده)5Kg8– Slaked lime8
25223000ـ‌ آهك هيدروليك5Kg8– Hydraulic lime8
2523سيمان پرتلند، سيمان آلومينو، سیمان سرباره­ای سيمان سوپر سولفاته و سيمان هيدروليك همانند، حتي رنگ شده، پودر نشده موسوم به كلينكرPortland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers.4
25231000ـ کلینکر سیمان5Kg– Cement clinkers8
ـ سيمان پرتلند:– Portland cement:0
25232100ـ ـ سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي5Kg— White cement, whether or not artificially coloured8
25232900ـ ـ ساير5Kg— Other8
25233000ـ سيمان آلومينو5Kg– Aluminous cement8
252390ـ ساير سيمان‌هاي هيدروليك :– Other hydraulic cements:6
25239010ـ ـ‌ ـ سيمان كوره بلند5Kg— Tall furnace cement8
25239020ـ ـ‌ ـ سيمان پوزولاني (Pozzolanic Cement)5Kg— Pozzolanic cement8
25239090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
2524پنبه‌هاي نسوز (Asbestos)Asbestos.4
25241000ـ پنبه‌هاي نسوز كروسيدوليت (Crocidolite)5Kg– Crocidolite8
25249000ـ ساير5Kg– Other8
2525ميكا، از جمله ميكاي بريده شده به صورت تيغه‌هاي نازك نامنظم (Splittings)؛ آخال ميكا.Mica, including splitings; mica waste.4
252510ـ ميكاي خام يا ميكاي بريده شده به صورت ورق يا تيغه‌هاي نامنظم:– Crude mica and mica rifted into sheets or splittings6
25251010ـ ـ‌ ـ بريده شده به صورت ورق5Kg— Rifted into sheets8
25251020ـ ـ‌ ـ بريده شده به صورت تيغه‌هاي نامنظم15Kg— Rifted into splittings8
25251090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
252520ـ پودر ميكا:– Mica powder:6
25252010ـ ـ‌ ـ در اندازه‌هاي از 250 ميكرون به بالا15Kg— In size exceeding 250 micron8
25252090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
25253000ـ آخال ميكا5Kg– Mica waste8
2526سنگ صابون (Stealite) طبيعي، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده، به‌وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل؛ تالك (Talc).Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc.4
25261000ـ خردنشده، پودر نشده5Kg– Not crushed, not powdered8
252620ـ خردشده يا پودر شده:– Crushed or powdered6
25262010ـ ـ‌ ـ پودر تالك بهداشتي و دارويي5Kg— Hygienic and pharmaceutical talc8
25262090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
25274
25280000ـ بورات­های طبيعي و كنستانتره‌هاي آن (حتي تكليس شده)، غیر از بورات­هایی که از آب نمک طبیعی به دست می­آید؛ اسید بوریک طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوی حداکثر 85 درصد H3BO3  باشد.5Kgـ Natural borates and concentrates thereof (Whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H3BO3 calculated on the dry weight.8
2529فلدسپار (Feldspar)؛ لوسيت (Leucite)؛ نفلين (Nepheline)؛ و نفلين سي­ر­ئيت (Nepheline Syenite)؛ فلوئور اسپاتFeldspar; leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar.4
(fluor Spath).0
25291000ـ فلدسپار (Feldspar)5Kg– Feldspar8
ـ اسپات فلوئور:– Fluorspar:0
25292100ـ ـ حاوي 97 درصد وزني يا كمتر فلوئورور كلسيم5Kg— Containing by weight 97% or less of calcium fluoride8
25292200ـ ـ حاوي بيش از 97 درصد وزني فلوئورور كلسيم5Kg— Containing by weight more than 97% of calcium fluoride8
252930ـ لوسيت؛ نفلين و نفلين سي‌انيت:– Leucite; nepheline and nepheline syenite6
25293010ـ ـ‌ ـ نفلين سي انيت5Kg— Nepheline syenite8
25293090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
2530مواد معدني كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Mineral substances not elsewhere specified or included.4
253010ـ ورميكوليت، پرليت و كلريت،‌غير متسع:– Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded6
25301010ـ ـ‌ ـ پرليت5Kg— Perlite8
25301020ـ ـ‌ ـ ورميكوليت و كلريت5Kg8— Vermiculite and chlorite8
253020ـ كيه زريت، اپسوميت (سولفات منيزيم طبيعي):– Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates)6
25302010ـ ـ‌ ـ كيه زريت5Kg— Kieserite8
25302020ـ ـ‌ ـ اپسوميت (سولفات منيزيم طبيعي)5Kg— Epsomite (natural magnesium sulphates)8
253090ـ ساير:– Other:6
25309010ـ ـ‌ ـ كريوليت طبيعي، كيوليت طبيعي5Kg— Natural cerulite, natural culite8
25309020ـ ـ‌ ـ سپيوليت5Kg— Sepulite8
25309030ـ ـ‌ ـ سلستيت5Kg— Selestite8
25309090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg— Other8
2601سنگ آهن و كنسانتره‌هاي آن،‌ از جمله پيريت آهن تفته شده (خاكستر پيريت).Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites.4
ـ سنگ آهن و كنسانتره‌هاي آن غير از پيريت‌هاي آهن تفته شده (خاكستر پيريت):– Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites:0
260111ـ ـ به هم فشرده نشده :— Non-agglomerated:6
26011110ـ ـ ـ  سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد5Kg— aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron Less Than 40%  to 60%8
26011120ـ ـ ـ  سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا5Kg— aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60%8
26011130ـ ـ ـ  سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد5Kg— aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron 40% to 60%8
26011140ـ ـ ـ  سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا5Kg— aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60%8
26011150ـ ـ ـ  کنسانتره آهن5Kg— Iron concentrates8
26011190ـ ـ ـ ساير5Kg— other8
26011200ـ ـ به هم فشرده شده5Kg— Agglomerated8
26012000ـ پيريت آهن تفته (خاكستر پيريت)5Kg– Roasted iron pyrites8
26020000سنگ منگنز و‌كنستانتره آن، از جمله سنگ‌هاي منگنز آهن‌دار و‌كنستانتره‌هاي  آن كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد.5KgManganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.8
260300سنگ مس و كنستانتره‌هاي آن.Copper ores and concentrates.6
26030010ـ ـ ـ سنگ مس5Kg— Copper ores8
26030090ـ ـ ـ کنسانتره مس5Kg— Copper concentrates8
26040000سنگ نيكل و كنستانتره‌هاي آن.5KgNickel ores and concentrates.8
26050000سنگ كبالت و كنستانتره‌هاي آن.5KgCobalt ores and concentrates.8
26060000سنگ آلومينیوم و كنستانتره‌هاي آن.5KgAluminium ores and concentrates.8
260700سنگ سرب و كنستانتره‌هاي آن.Lead ores and concentrates.6
26070010ـ ـ ـ سنگ سرب5Kg— Lead ores8
26070020ـ ـ ـ کنسانتره  سرب اکسیدی5Kg— Lead oxide concentrates8
26070030ـ ـ ـ کنسانتره  سرب سولفیدی5Kg— Lead sulfide concentrates8
26070090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
260800سنگ روي و كنستانتره‌هاي آن.Zinc ores and concentrates.6
26080010ـ ـ ـ سنگ روی5Kg— Zinc ores8
26080020ـ ـ ـ سنگ کنسانتره  روی اکسیدی5Kg— Zinc ores concentrates oxide8
26080030ـ ـ ـ کنسانتره  روی کربناتی5Kg— Zinc carbonate concentrates8
26080040ـ ـ ـ کنسانتره  روی سولفیدی5Kg— Zinc sulfide concentrates8
26080090ـ ـ ـ سایر5Kg— Other8
26090000سنگ قلع و كنستانتره‌هاي آن.5KgTin ores and concentrates.8
261000سنگ كروم و كنستانتره‌هاي آن.Chromium ores and concentrates.6
26100010ـ ـ ـ سنگ كروم5Kg— Chromium ores8
26100090ـ ـ ـ كنستانتره‌ كروم15Kg— Chromium concentrates8
26110000سنگ تنگستن و كنستانتره‌هاي آن.5KgTungsten ores and concentrates.8
2612سنگ اورانيوم يا توريوم و كنستانتره‌هاي آن.Uranium or thorium ores and concentrates.4
261210ـ سنگ اورانيوم و كنستانتره آن:– Uranium ores and concentrates:6
26121010ـ ـ ـ با محتوي اورانيوم 5 درصد يا بيشتر5Kg— Containing 5% or more of uranium8
26121090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
261220ـ سنگ توريوم و كنسانتره‌هاي آن:– Thorium ores and concentrates:6
26122010ـ ـ ـ مونازيت، اورانوتوريانيت و ساير سنگ‌هاي توريوني و كنستانتره محتوي 20 % يا بيشتر توريوم5Kg— Mounazite, uranoutourianite and other tourionic ores containing 20% or more of thorium8
26122090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
2613سنگ موليبدن و كنستانتره‌هاي آن.Molybdenum ores and concentrates.4
26131000ـ تفته شده5Kg– Roasted8
26139000ـ ساير5Kg– Other8
26140000سنگ تيتان و كنستانتره‌هاي آن.5KgTitanium ores and concentrates.8
2615سنگ نيوبيوم،‌تانتال، واناديوم يا زيركونيوم و كنستانتره‌هاي آن.Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates.4
261510ـ سنگ زيركونيوم و كنستانتره‌هاي آن– Zirconium ores and concentrates6
26151010ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 2005Kg— Powder silicate zirconium more than 2008
26151090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
261590ـ ساير:– Other:6
26159010ـ ـ ـ سنگ واناديوم و كنستانتره‌هاي آن5Kg— Vanadium ores and concentrates8
26159090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other:8
2616سنگ فلزات گرانبها و كنستانتره‌هاي آن.Precious metal ores and concentrates.4
26161000ـ سنگ نقره و كنستانتره‌هاي آن5Kg– Silver ores and concentrates8
26169000ـ ساير5Kg– Other8
2617ساير سنگ فلزات و كنستانتره آنها.Other ores and concentrates.4
26171000ـ سنگ آنتيمون و كنستانتره‌هاي آن5Kg– Antimony ores and concentrates8
26179000ـ ساير5Kg– Other8
26180000سرباره دانه‌دانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand) كه از ساختن چدن، آهن يا فولاد به دست مي‌آيد.5KgGranulated slag (slag sand)from the manufacture of iron or steel.8
261900سرباره (slag)، كف (Dross) (غيراز سرباره دانه‌دانه)، خرده آهن و ساير آخال كه از ساختن چدن، آهن يا فولاد به دست مي‌آيد.Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel.6
26190010ـ ـ ـ خاك كوره5Kg— Furnace ash8
26190020ـ ـ ـ آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز5Kg— Waste suitable for the recycling of iron or manganese8
26190030ـ ـ ـ آخال مناسب براي استخراج اكسيد تيتان5Kg— Pulp suitable for the extraction of titanium oxide8
26190040ـ ـ ـ آخال مناسب براي استخراج واناديوم5Kg— Waste suitable for the extraction of vanadium8
26190090ـ ـ ـ ساير5Kg— Other8
2620سرباره، خاكستر و فضولات (غیر از آنهایی که از ساختن آهن يا فولاد به دست می­آید)، دارای فلزات، آرسنيک يا تركيبات آنهاSlag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing, metals, arsenic or their compounds.4
ـ كه عمدتاً داراي روي باشد:– Containing mainly zinc:0
26201100ـ ـ مات‌هاي گالوانيزاسيون5Kg— Hard zinc spelter8
26201900ـ ـ ساير5Kg— Other8
ـ حاوي عمدتاً سرب:– Containing mainly lead:0
26202100ـ ـ گل و لاي بنزين سرب‌دار و گل و لاي تركيبات ضدانفجار حاوي سرب5Kg— Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges8
26202900ـ ـ ساير5Kg— Other8
26203000ـ حاوي عمدتاً مس5Kg– Containing mainly copper8

کتاب تعرفه 96 ، کتاب تعرفه 1396 ، دانلود کتاب تعرفه 1396 ، دانلود جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات 1396 ، تعرفه های 1396 ، تعرفه های گمرکی ، تعرفه های واردات ، تعرفه های گمرک 1396 ، جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات 1396 ، تعرفه واردات خودرو ، تعرفه واردات ماشین ، کتاب تعرفه های گمرک ، تعرفه گمرک 96 ، کتاب تعرفه های گمرک ، کتاب تعرفه های 96 ، کتاب تعرفه های سال 1396 ، تعرفه های سال 96

کانال ترخیص کالا

کانال ترخیص کالا

مقالات مرتبط

دسته بندی : مقالات گمرکی