مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد

با توجه به مصوبه هفدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا و اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی ؛

 مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد

۱۳۹۸ اشخاص حقیقی تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

و همچنین ؛

 مهلت های رسیدگی به اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۷ ( که حالیه در جریان رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی می باشد ) نیز به مدت ۲ ماه ؛ یعنی ؛

اظهارنامه های اشخاص حقیقی تا ۳۱ مرداد ۹۹

اظهارنامه های اشخاص حقوقی تا ۳۱ شهریور ۹۹

تمدید شده است .