تعرفه واردات پوشاک

تعرفه واردات پوشاک

 

شنبه   1396/08/13

قابل توجه واردکنندگان محترم پوشاک، کفش و اجزاء پوشاک ، لیست تعرفه های واردات پوشاک 96 اعلام شد.

 

توجه داشته باشید که واحدهای اندازه‌گیری در فرم ثبت کالا می‌بایست بر اساس فایل پیوست تکمیل شوند.

 

ردیف تعرفه شرح تعرفه واحد سنجش
164011000کفش های ضد آب با تخت بیرونی و رویه از کائوچو یا پلاستیکجفت
264019200سایر کفش های ضد آب که قوزک پا را می پوشاندجفت
364019900سایرجفت
464021210کفش برای اسکی روی برف و تخته برف سواریجفت
564021220کفش های اسکیجفت
664021910کفش های دو میدانی زیرپیچ دار و میخ دارجفت
764021990سایرجفت
864022000کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک.جفت
964029100کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک.جفت
1064029900کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک.جفت
1164031210کفش های اسکی روی برف و کفش برای تخته برف سواریجفت
1264031220کفش های اسکیجفت
1364031910کفش دو میدانی زیر پیچ دار و میخ دارجفت
1464031990سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکورجفت
1564032000كفش با تخت بيروني از چرم ورويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور وشست پا را دور مي زندجفت
1664034000سایر کفشها که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی باشندجفت
1764035100سایر کفشها که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی باشند و قوزک پا را می پوشاندجفت
1864035900سایرجفت
1964039100کفش باتخت کائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا ميپوشاند.جفت
2064039900کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند.جفت
2164041110کفش دو میدانی زیر پیچ دار و میخ دارجفت
2264041190سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگرجفت
2364041900ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگرجفت
2464042000ساير کفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي.جفت
2564051000,با رويه ازچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شدهجفت
2664052010ساير كفش ها ضدآتش فاقد پنبه نسوزجفت
2764052090ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوزجفت
2864059000ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشدهجفت
2995067000انواع کفش ورزشی………جفت

مقالات مرتبط